Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури

0 240

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури:
а) розглядає скарги:
• на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій
адвокатури або їх палат про:
— відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів;
— відмову у видачі свідоцтва про право на заняття ад­вокатською діяльністю;
— анулювання рішення атестаційної палати щодо ви­дачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяль­ністю;
— накладення на адвоката дисциплінарного стягнення;
— припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
• на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адво­катури, їх палат або членів палат, вчинені з порушенням чинного законодавства;
б) розробляє та затверджує програми і порядок складан­ня кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю, порядок видачі та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
в) здійснює контроль за діяльністю кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, аналізує практику засто­сування ними Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність «, Поло­ження про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвока­тури, актів, прийнятих Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення роботи цих комісій;
г) схвалює Правила адвокатської етики;
д) встановлює порядок здійснення контролю за додер­жанням адвокатами зобов’язань, що випливають із Прися­ги адвоката України, актів законодавства України, Правил адвокатської етики, порядок організації та проведення пе­ревірок, передбачених пунктом 18-1 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури;
є) затверджує Положення про Єдиний реєстр адвокатів України, складає, веде і систематично оприлюднює цей Реєстр;
є) затверджує зразок ордера, що використовується адво­катом для підтвердження своїх повноважень з представ­ництва або захисту клієнта;
ж) виготовляє за встановленим зразком бланки свідоц­тва про право на заняття адвокатською діяльністю;
з) встановлює порядок і форми підвищення кваліфікації адвокатів та координує роботу кваліфікаційно-дисциплі­нарних комісій адвокатури з цих питань;
и) вживає заходів до усунення порушень вимог несуміс­ності адвокатської діяльності з іншими видами роботи та причин і умов, що сприяли вчиненню інших порушень за­конодавства.
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в межах своїх повноважень приймає або затверджує положення, реко­мендації, роз’яснення, рішення, обов’язкові для виконан­ня кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, адвокатами та адвокатськими об’єднаннями, на яких поширюється їхня дія.

Підготовка засідання Вищої кваліфікаційної комісії ад­вокатури забезпечується її головою, заступником голови або за дорученням голови одним із членів комісії. Голова комісії визначає час і місце проведення засідання комісії та не пізніш як за 10 днів повідомляє про це особі, що звернулася зі скаргою, та іншим особам, які повинні взяти участь у засіданні комісії.
Засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох тре­тин членів комісії.
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури свої засідання проводить за потреби, але з обов’язковим додержанням установлених строків розгляду скарг.
Засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури ве­де її голова, а в разі його відсутності — заступник або один із членів комісії, обраний для цього рішенням комісії. Усі члени комісії мають рівні права у прийнятті рішення. До початку розгляду справи у Вищій кваліфікаційній комісії особа, яка подала скаргу, має право заявити відвід члену цієї комісії, якщо вона вважає, що він особисто або його родичі зацікавлені в результатах розгляду скарги, чи має сумнів у його об’єктивності з інших причин.
Питання про заявлений відвід вирішується іншими чле­нами комісії без участі члена, якому заявлено відвід, від­критим голосуванням більшістю голосів. У разі рівності голосів член комісії вважається відведеним. Член комісії, якому заявлено відвід, має право дати пояснення з приво­ду заявленого відводу.
Член Вищої кваліфікаційної комісії, який брав участь у розгляді заяви чи справи і прийнятті рішення у кваліфіка­ційно-дисциплінарній комісії, не може брати участь у роз­гляді цієї справи, якщо це рішення оскаржено.

Смотрите также  Статья 704. Выполнение работы иждивением подрядчика

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має право:
• запрошувати на засідання комісії осіб, які зверну­лися зі скаргою на рішення кваліфікаційно-дисциплі­нарної комісії адвокатури, представників адвокатських об’єднань, підприємств, установ, організацій, а також службових осіб;
• запитувати й одержувати безоплатно необхідну для здійснення своїх повноважень інформацію від судів, слід­чих органів, органів юстиції, прокуратури, міліції, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду­вання, адвокатських об’єднань, адвокатів, підприємств, установ, організацій, а також громадян (за їх згодою);
• здійснювати перевірку цільового використання квалі­фікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури їх коштів та якості виконання комісіями покладених на них функцій.
Органи і службові особи, до яких надійшов запит, по­винні не пізніше 10 днів дати відповідь Вищій кваліфіка­ційній комісії.
Скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних ко­місій адвокатури розглядаються в місячний строк з дня їх надходження.
У разі складності обставин, пов’язаних зі скаргою, чи потреби в додатковій їх перевірці голова Вищої кваліфіка­ційної комісії адвокатури може продовжити строк розгля­ду скарги до трьох місяців, письмово повідомивши про це особу, яка подала скаргу.
Розгляд скарги на засіданні Вищої кваліфікаційної ко­місії адвокатури починається доповіддю голови комісії, йо­го заступника або одного з членів комісії, який попередньо вивчав скаргу, справу та документи, що надійшли з кваліфі­каційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Потім заслу­ховуються запрошені на засідання особи, досліджуються необхідні матеріали і документи.
На засіданні комісії ведеться протокол, який підпису­ють голова і секретар комісії.
У результаті розгляду справи Вища кваліфікаційна ко­місія адвокатури може ухвалити таке рішення:
• залишити рішення палати або кваліфікаційно-дис­циплінарної комісії адвокатури без змін, а скаргу без задо­волення;
• змінити рішення;
• скасувати рішення і надіслати справу до тієї самої ква­ліфікаційно-дисциплінарної комісії для нового розгляду, або закрити справу, або прийняти справу до свого проваджен­ня, розглянути її по суті та постановити нове рішення.
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є оста­точним. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокату­ри приймаються таємним голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів комісії. Рішення викла­дається в письмовій формі з наведенням мотивів його прийняття і підписується головуючим на засіданні.
Член комісії може особисто або разом з іншими членами комісії викласти окрему думку щодо рішення комісії. Ок­рема думка додається до справи.
У рішенні Вищої кваліфікаційної комісії мають бути за­значені: назва комісії, її склад, місце і час засідання, пріз­вище, ім’я, по-батькові особи, яка подала скаргу, корот­кий зміст оскарженого рішення, суть скарги, висновок у справі, мотиви прийнятого рішення та результати розгля­ду справи. У триденний строк рішення комісії має бути видане особі, щодо якої його винесено.
Скарги на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій ад­вокатури, їх палат і членів палат, вчинені з порушенням ви­мог законодавства, розглядаються Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури в порядку, встановленому для розгляду скарг на рішення зазначених комісій або їх палат.
За результатами розгляду цих скарг Вища кваліфіка­ційна комісія адвокатури приймає рішення про:
• вжиття заходів до усунення порушень законодавства в діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво­катури, її палат чи членів палат та усунення причин і умов, які сприяли вчиненню порушень;
• внесення подання органу, що обрав чи призначив чле­на палати, який грубо порушив законодавство під час здій­снення своїх функцій в комісії, про його дострокове від­кликання.
Висновок: Відповідно до Закону України «Про адвокату­ру та адвокатську діяльність » та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адво­катури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 р. № 155/93, Вища кваліфікаційна комісія ад­вокатури розглядає скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Вона має право скасовувати або змі­нювати рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій.
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури утворюється при Кабінеті Міністрів України. До складу Вищої кваліфі­каційної комісії адвокатури входять по одному представ­нику від кожної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Верховного Суду України, Міністерства юсти­ції України, Спілки адвокатів України.
Представники від кваліфікаційно-дисциплінарних ко­місій адвокатури до складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури обираються таємним голосуванням на альтер­нативній основі при вільному висуненні кандидатів з членів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Обраним вважається кандидат, за якого віддано більше половини го­лосів членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Пред­ставник від Верховного Суду України до Вищої кваліфіка­ційної комісії адвокатури обирається Пленумом Верховно­го Суду України, а представник від Спілки адвокатів України — правлінням цієї Спілки. Представник від Міні­стерства юстиції України призначається Міністром юстиції України.
 
Висновок:
 
Отже,адвокатура України є добровільним професійним гро­мадським об’єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти за­конні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.
Діяльність адвокатури регулюється Конституцією Украї­ни, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність «, іншими законодав­чими актами України і статутами адвокатських об’єднань.
Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адво­катури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 р. № 155/93, Вища кваліфікаційна комісія ад­вокатури розглядає скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Вона має право скасовувати або змі­нювати рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій.
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури утворюється при Кабінеті Міністрів України. До складу Вищої кваліфі­каційної комісії адвокатури входять по одному представ­нику від кожної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Верховного Суду України, Міністерства юсти­ції України, Спілки адвокатів України.
 
[1] Варфоломеєва Т.В., Гончаренко С.В. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру» // Законодавство про адвокатуру і адвокатську діяльність: 36. нормат. актів; Ко­ментар / Акад. адвокатури України. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — С. 27—29.
 

Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x