Пояснювальна записка. Відділом О.О. Бойко-Слобожан

0 81

Відділом О.О. Бойко-Слобожан
Завідуючий навчально-методичним
Голова вченої ради юридичного
Кримінального права, процесу
Ірпінь 2012
За освітнього-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст
До організації самостійної роботи з курсу
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Служби україни
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Проректор з навчальної та методичної роботи
______________М.М. Касьяненко
“_____” ____________ 2012 р.
 
 «Кримінологія”
для підготовки фахівців заочної форми навчаннягалузь знань 0304 “Право” 
 
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи складена на основі робочої навчальної програми з курсу “Кримінологія”, затвердженої у 2011 році.
 
 
Автори: Сіренко О.В., доцент кафедри
кримінального права, процесу та криміналістики
 
Мудрак С.І., ст.. викладач кафедри
кримінального права, процесу та криміналістики
 
Рецензент Н.А. Потомська, заступник зав. кафедрою загально-юридичних дисциплін Ірпінської фінансово-юридичної академії, к.ю.н.
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, протокол № ____ від “____” _____________2012 року
Завідуючий кафедроюта криміналістики, д.ю.н.,
професор П.В. Цимбал
Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради юридичного факультету, протокол № ____ від ,,____’’ __________ 2012 р.факультету, к.ю.н., доцент М.О. Мацелик
Декан заочного факультету В.В.Бриштіназміст методичних ВКАЗІВОК
 
Пояснювальна записка

Структура навчальної дисципліни

Тема 1. Поняття і предмет кримінології. Історія і сучасний стан кримінологічної науки в Україні.

Тема 2. Злочинність, та її основні характеристики

Тема 3. Причини та умови злочинності

Тема 4. Особа злочинця.

Тема 5. Попередження злочинів.

Тема 6. Прогнозування та планування боротьби зі злочинністю

Тема 7. Організована злочинність

Тема 8. Корупційна злочинність

Тема 9. Рецидивна злочинність

Тема 10. Професійна злочинність.

Тема 11. Економічна злочинність

Тема 12. Насильницька злочинність.

Тема 13. Жіноча злочинність.

Тема 14. Злочинність неповнолітніх

Тема 15. Екологічна злочинність.

Тема 16. Необережна злочинність

Тема 17. Пенітенціарна злочинність.

Тема 18. Наркотизм і злочинність.

Питання для самоконтролю

Тести для самоконтролю

Перелік питань для аудиторної контрольної роботи

Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю

Рекомендована література

 

Методичні вказівки до проведення семінарських, практичних, індивідуальних занять та організації самостійної роботи занять з курсу «Кримінологія» складені на основі робочих навчальних програм для підготовки бакалаврів, спеціалістів галузі знань 0304 «Право». Самостійна робота займає важливе місце серед форм навчального процесу. В її основі лежить сукупність методів самостійного набуття та вдосконалення знань, пошук та самостійне опрацювання інформаційних джерел. Знання набуті в процесі самостійного опрацювання, переходять в переконання і дають можливість студенту знайти свою точку зору, визначити послідовність мислення.
Основними завданнями самостійної роботи є: формування вмінь та навиків самостійного пошуку й опрацювання наукової, науково-методичної літератури та нормативних актів з основних питань теми; вивчення і закріплення знань з питань теми; підготовка до семінарських занять.
У зв’язку з цим особливого значення набуває уміння працювати з друкованими джерелами, яке передбачає вдумливе та уважне читання текстів, а також їх глибокий аналіз. Важливо виявити основні положення закону, головну думку автора, хід його роздумів, зіставити прочитане з питаннями теми.
Опрацювання наукової літератури може здійснюватись шляхом конспектування у формі тез, виписок, анотацій.
Формою контролю самостійної роботи є семінарські заняття, наукові повідомлення, метою яких є закріплення та обговорення вивченого матеріалу. Підсумком роботи студентів є залік. При відповіді на контрольні питання курсу необхідно чітко формулювати та розуміти теоретичні положення. У відповіді важливо вказати, як дане питання розглядається в літературі, які з цього приводу існують точки зору і проблеми.

Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x