Тема 1. Поняття та предмет кримінологічного аналізу злочинності. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр Форма навчання Денна Заочна Кількість годин

0 95

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
Освітньо-кваліфікаційний рівень
магістр
Форма навчання
Денна
Заочна
Кількість годин, всього

Лекції, годин

Семінарські,
Практичні заняття, годин

Самостійна робота студентів (СРС), годин

Підсумковий контроль
залік
екзамен
 
Тематичний план навчальної дисципліни
«Аналіз та прогноз злочинності»
№ з/п
Назва тем
Всього годин
З них з викладачем:
Самостійна та індивідуальна робота
Лекцій
Семінарських
Практичних

Поняття та предмет кримінологічного аналізу злочинності

Кримінологічний аналіз стану злочинності в Україні

Кримінологічний аналіз особи злочинця

Кримінологічний аналіз стану і тенденцій віктимізації

Кримінологічний аналіз детермінант злочинності

Основи кримінологічного прогнозування злочинності

Методика підготовки планів та програм запобігання злочинності

 
 
 
 
 
 
 
 
Разом:

Форма контролю: залік
4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ ЗЛОЧИННОСТІ»Кримінологічна підготовка як необхідна складова частина процесу підготовки висококваліфікованих фахівців.
Аналіз та прогноз злочинності як чинники, що зумовлюють успішність запобігання злочинності. Об’єкт, предмет і мета аналізу та прогнозу злочинності.
Система, за якою здійснюється аналіз та прогноз злочинності. Класифікація аналізу та прогнозу злочинності за територією та періодом часу. Характеристика кримінологічного аналізу злочинності в межах територіальних утворень, які не співпадають з рівнями адміністративно-територіального устрою і є або об’єднанням територіальних одиниць, або їх складовими частинами. Особливі об’єкти, на яких здійснюється кримінологічний аналіз злочинності. Період часу, за який проводиться кримінологічний аналіз злочинності.
Інформаційна основа кримінологічного аналізу. Характеристика джерел кримінологічної інформації, на основі яких здійснюється аналіз та прогноз злочинності.
Загальні методичні положення щодо здійснення кримінологічного аналізу злочинності. Структура та зміст програми кримінологічного аналізу (дослідження) злочинності.
Література:
1. Аванесов Г.А. Криминология. Прогностика. Управление: Учебное пособие. – Горький, 1975.- C.132-133.

Смотрите также  Тема 5. Міркування

2. Артемьев Н.С. Анализ, прогнозирование и планирование борьбы с рецидивной преступностью : Учеб.пособ. // Рязанск.высш.школа МВД СССР. — Рязань: 1987.
3. Волков А.Н. Основы краткосрочного криминологического прогнозирования и текущего планирования органов внутренних дел. Учеб. пособие. – М.: НИ и РИО. Акад. МВД СССР, 1983. – С.12.
4. Волков М.Д. Региональное криминологическое прогнозирование В 2-х частях. – М.,1980;
5. Волков А.Н. Основы краткосрочного криминологического прогнозирования и текущего планирования деятельности органов внутренних дел : Учеб пособие. — Москва: НИ и РИО.Акад. МВД СССР, 1983.- С.26.
6. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. / Закалюк А. П. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 − Кн.3 : Практична кримінологія. – 2008.− 424 с.
7. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій у 2-х кн. Особлива частина. /Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Джужа О.М. та ін.; Під заг. ред. Джужи О.М.; НАВСУ. – К., 2000.
8. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; За ред. професор. І.М. Даньшина. – Харків: Право, 2003. – 352 с.
9. Кримінологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.М. Джужа, Кондратьєв Я.Ю., Кулик О.Г., Михайленко П.П. та ін.; за заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
10. Крымский С.Б., Пилипенко В.Е., Салюк Ю.В. Верификация социальных прогнозов (методологический аспект) / АН Украины. Ин-т социологии; Отв.ред. Ю.Н.Пахомов. – К.: Наукова думка, 1992. – С.31.

Смотрите также  Освобождение от уголовной отв-ти в связи с истечением сроков давности. Неприменение сроков давности. Иные виды освобождения от уголовной ответственности

11. Криминология: Учебник/Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова.– 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Юристъ, 2002.– 686 с.
12. Лунеев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // Государство и право. – 2004. – № 1. – С.6.
13. Методика кримінологічного аналізу злочинності в Україні. Кол.авт. За загальною редакцією О.М. Джужі. – К.: Київський національний університет внутрішніх справ, 2006. – с. 192
14. Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К.: Глобус, 1995.
15. Токарев А.Ф. Криминологическая прогнозирование и планирование предупреждения преступлений: Лекция // Акад. МВД СССР. — М.: Акад. МВД СССР, 1990. – С.17.

Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x