Види статевих клітин

0 79

Біологічне значення кон’югації
Статеве розмноження.
Біологічне значення нестатевого, вегетативного розмноження, поліембріонії та партеногенезу
1. Ці типи розмноження у деяких організмів є єдиними способами розмноження.
2. У видів здатних до статевого розмноження, переліченими способами розмножуються особини ізольовані від інших.
3. Види з короткими життєвими циклами завдяки цим типам розмноження за короткий проміжок часу можуть значно збільшувати свою чисельність.
4. Завдяки цим типам розмноження отримані нащадки за набором спадкової інформації здебільшого є точними копіями батьків. Людина використовує цю особливість при розмноженні культурних рослин, підтримуючі з покоління в покоління властивості певних сортів.
 
Статевий процес – це поєднання в одній клітині спадкового матеріалу двох різних клітин.
 
Способи статевого розмноження: 1)Кон’югація; 2)Копуляція
 
Кон’югація (від лат. кон’югатіо – сполучення) спільна назва кількох форм статевого процесу відомих у деяких груп організмів.
Наприклад: деякі зелені, діатомові водорості, гриби,інфузорії.Полягає в обміні спадковим матеріалом між різними особинами. Це сприяє спадковій мінливості ,яка підвищує стійкість популяції організмів до умов довкілля, що змінюються.
Копуляція (від лат. копулятіо — сполучення) – це процес злиття двох статевих клітин (гамет).
Статеві клітини можуть бути однаковими, як наприклад у водоростей-хламідомонад або ж відрізнятися за формо, розмірами і особливостями будови . Приклад: Вищі рослини хордові тварини тощо.
 
Гамета (грец. гамете- жінка,гаметес- чоловік) – статева клітина з одинарним (гаплоїдним) набором хромосом.
Під час злиття жіночіх та чоловічих статевих клітин утворюється зародок, в якому відновлюється характерний для організмів данного виду набір хромосом,забеспечують передачу ознак від батьків до нащадків.
Гаплоїд (гр. гаплос – одиночний + ейдос — вид) клітина або особина з одинарним набором непарних хромосом, який утворюється в результаті редукційного поділу.
1)Яйцеклітини, 2)Сперматозоїди (у тварин), 3)Спермії (у рослин).
Яйцеклітина – жіноча статева клітка, що розвивається в жіночих статевих органах:
у квіткових рослин, наприклад у зародкових мішках насінних зачатків, у папоротеподібних – в архегоніях, що утворюються на заростках (жіночому гаметофіті), у тварин — у яєчниках.
Сперматозоїди (від грец. сперма-насіння, zoon — жива істота і eidos — вигляд) – зріла чоловіча статева клітина (гамета) тваринних і багатьох рослинних організмів.
Сперматозоїд несе половинний набір хромосом. Сперматозоїд розвивається у звивистих канальцях сім’яника і входить до складу сперми.
 
6. Порядок проведення роботи
6.1 Завдання №1: Дослідити нестатеве розмноження способом брунькування, замалювати його.
 
6.1.1 Підготуйте мікроскоп до роботи.
6.1.2 Приготуйте мікропрепарат дріжджів. Для цього нанесіть краплину бовтанки пивних дріжджів на предметне скло і накрийте її накривним скельцем.
6.1.3 При малому збільшенні мікроскопа знайти клітини дріжджів. При великому збільшенні знайти клітини, що брунькуються: на одному з їхніх полюсів помітне невелике випинання – бруньку, яка містить ядро. Порівняйте побачене з схематичним рисунком (рисунок 1).
6.1.4 Замалюйте різноманітні клітини, підпишіть рисунок і зробіть позначення.
6.1.5 Зробіть висновок про те, як розмножуються пивні дріжджі.
 
6.2 Завдання №2: Дослідити нестатеве розмноження способом утворення спор, замалювати його.
 
6.2.1 У краплину води на предметному склі внести кілька ниток міцелію мукора і накрити накривним скельцем.
6.2.2 Розгляньте за малого збільшення мікроскопа препарат, знайдіть гіфи гриба, його спорангії – кулясті утвори на ниткоподібній ніжці. Потім розглядайте при великому збільшенні, знайдіть спори, які висипалися зі спорангію. Порівняйте побачене з схемою (рисунок 2).
6.2.3 Зробіть рисунок, підпишіть його і позначте гіфи, спорангії і спори мукора.
 
Рисунок 1: Брунькування пекарських дріжджів
1 – бруньки; 2 – особина, що відділилася від інших;
 
 
Рисунок 2: Схема нестатевого розмноження гриба мукора утворенням спор
А – дозрілий спорангій; Б – спорангій що відкрився.
1 – кристали оксалату кальцію на стінці спорангія; 2 – спорангій з багатоядерними спорами; 3 – колонка; 4 – спорангієносець; 5 – гіфи; 6 – зруйнована колонка.

Смотрите также  Химический состав клетки

Рисунок 3: Схема будови сперматозоїда ссавця
1 – головка; 2 – шийка; 3 – хвіст;
6.3 Завдання №3: Дослідити мікропрепарат сперматозоїду ссавців, замалювати його.
 
6.3.1 Розгляньте постійний мікропрепарат сперматозоїдів ссавця за малого і великого збільшення мікроскопу
6.3.2 Знайдіть у сперматозоїдів головку, шийку хвостик, акросому; зверніть увагу на їх розміри. Порівняйте побачене з схемою (рисунок 3).
6.3.3 Нарисуйте схематичну будову сперматозоїда ссавця, підпишіть рисунок, позначте головку, шийку хвостик, акросому, ядро, центріоль, мітохондрії.
6.3.4 Зробіть висновок, у якому вкажіть характерні риси сперматозоїдів тварин.
6.4 Завдання №4: Дослідити мікропрепарат яєчника ссавців, замалювати його.
 
6.4.1 Розгляньте постійний мікропрепарат яєчника ссавця за великого збільшення мікроскопу
6.4.2 Знайдіть дозріваючу яйцеклітину (велику кулясту клітину, оточену оболонкою з маленьких клітин). Порівняйте побачене з мікрофотографією і схемою (рисунок 4).
6.4.3 Нарисуйте побачене, підпишіть рисунок і позначте на рисунку ядро, цитоплазму, оболонки.
6.4.4 Зробіть висновок, у якому вкажіть особливості будови яйцеклітини тварин, з чим вони пов’язані.
7. Зміст звіту.
 
7.1. Тема, мета роботи.
7.2. Опис виконання завдання 6.1.
7.3. Рисунок брунькування дріжджів.
7.4. Опис виконання завдання 6.2.
7.5. Рисунок спороутворення мукору.
7.6. Опис виконання завдання 6.3.
7.7. Рисунок будови сперматозоїда.
7.8. Опис виконання завдання 6.4.
7.9. Рисунок будови яйцеклітини.
7.6. Висновки про проведену роботу. Сказати про переваги статевого розмноження над нестатевим.
 

Рисунок 4: Будова зрілої яйцеклітини ссавця:
1 – ядро; 2 – цитоплазма; 3 – кортикальний шар; 4 – цитоплазматична мембрана; 5 – блискуча зона; 5 – фолікулярні клітини
 
 
 
8. Контрольні питання.
 
8.1 Що таке «розмноження»?
8.2 Характеристика різних способів нестатевого розмноження?
8.3 Характеристика різних способів вегетативного розмноження?
8.4 Характеристика способів статевого розмноження?
8.5 Характеристика поліембріонії та партеногенезу?
 
9. Використані літературні джерела
 
1.
Батуєв О.С., Гуленкова М.А., Єленевський А.Г. та ін. Біологія: Великий довідник для школярів та абітурієнтів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, — 2001. – 576с.: іл. – (Шкільна бібліотека “Богдан”. Великі довідники для школярів та абітурієнтів).
 
2.
Дмитрієв Ю.В., Тагліна О.В.: Біологія. 10 клас: Розробки уроків. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 176 с. – (Майстер-клас)
 
3.
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький. Загальна біологія: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. 2-ге вид. доопр. – К.: Ґенеза, 2005. – 160 с.: іл..
 
4.
Полянский Ю.И., Браун А.Д., Верзилин Н.М. и др.; Общая биология: Учеб. для 10-11 кл. сред. шк. – 19-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1989г. – 287 с.: ил.
5.
Ростовцева Л.П., Запорожець Н.В. Зошит для лабораторних, практичних і самостійних робіт з біології. 10 клас (російською мовою). – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 88 с.
 
 
 
Лабораторна робота №8
 
1. Тема роботи: “Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння”
2. Мета роботи: 2.1 Навчитися визначати нормальні і мутантні форми дрозофіл, описувати їх, розпізнавати мутації.
 
3. Обладнання і матеріали: 3.1 Світлові мікроскопи, постійні препарати нормальних (диких) і мутантних форм дрозофіл.
 
4. Завдання: 4.1. Розглянути нормальні форми дрозофіли.
4.2 Розглянути мутантні форми дрозофіли.
4.3 Розглянути, дослідити статеві клітини, замалювати їх.
 
5. Короткі теоретичні відомості:

Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x