ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

0 319

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до контрольних робіт з дисципліни
“Адвокатура України”
для студентів спеціальності 6.030402 “Правознавство” заочної форми навчання

Методичні рекомендації до контрольних робіт з дисципліни “адвокатура України” для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030402 “Правознавство”. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 32 с.
 
 
Укладач: П.Г. Назаренко, к.ю.н.
 
 
Рецензент: В.І. Сліпченко, к.ю.н.
 
 
Затверджено
на засіданні кафедри
правознавства
Протокол № 1,
від 01 вересня 2010 р.
 
 
Професіональна підготовка юристів забезпечується не тільки вивченням передбаченого навчальним планом комплексу дисциплін, але й написанням курсових та контрольних робіт, рефератів, наукових статей тощо.
Дисципліна «Адвокатура України» відноситься до фундаментальних нормативних професійно-орієнтовних юридичних дисциплін і займає провідне місце в професійній підготовці працівників правоохоронних органів, адвокатів та юристів іншого профілю. Це покладає на студентів обов’язок з перших занять зосередити зусилля на засвоєння відповідних нормативно-правових актів, науково-теоретичних концепцій, категорій і понять.
Відповідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання Запорізького національного технічного університету виконують контрольну роботу з дисципліни «Адвокатура України». Вона являє собою своєрідну форму звіту про отримані теоретичні знання, є однією із важливих форм самостійної роботи студентів.
Контрольна робота запланована з метою перевірки теоретичних знань, придбання навичок та вмінь.
Неодмінною умовою успішного виконання контрольної роботи є попереднє вивчення програми дисципліни «Адвокатура України».
На початку виконання контрольної роботи студенти повинні ознайомитись з цими Методичними рекомендаціями, а також з рекомендованою літературою. Дотримання рекомендацій допоможе студентові уникнути помилок, для виправлення яких необхідні додаткові зусилля і час.
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота складається із двох теоретичних завдань та практичного завдання.
При вирішення практичного завдання необхідно зробити посилання на нормативно-правовий акт та звернутись до практики вирішення поставленого завдання.
  
Контрольна робота включає такі обов’язкові структурні елементи, як: титульний аркуш, зміст, основний текст роботи, список використаних джерел.
Титульний аркуш є першою сторінкою контрольної роботи. Він повинен мати такі реквізити:
– повне найменування навчального закладу;

– номер варіанту контрольної роботи;
– шифр академічної групи та прізвище, ім’я, по батькові студента;
– шифр і найменування спеціальності;
– прізвище, ініціали викладача, який перевіряє роботу;
– назва міста і рік виконання роботи.
Повна назва роботи включає в себе слова “Контрольна робота з дисципліни «Адвокатура України» та її варіант, які виконують посередині рядка з великої літери напівжирним шрифтом.
Нижче праворуч вказують шифр академічної групи студента, номер та назву спеціальності. Далі вказують слова “Виконав” та нижче – “Перевірив”, праворуч від них у відповідних рядках прізвище, ім’я, по батькові.
Назву міста, рік виконання роботи проставляють посередині рядкав нижній частині титульного аркуша (без вживання слова “рік” або “р.”).

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x