Завдання 4

0 112

Завдання 3.
Завдання 2.
Завдання 1.
Форми планів профілактики злочинності можуть бути різноманітними. Найпоширенішою є форма плану, що складається з назв заходів, виконавців, строків виконання, відповідальних за виконання. Одною з головних задач при плануванні заходів виступає визначення розділів плану.
З цією метою, визначте з яких розділів складаються плани профілактики злочинності.
 Планування є однією з форм координації запобіжної діяльності як в окремому регіоні, так і в державі загалом. Базою кримінологічного планування є прогноз, дані про злочинність, процеси, що впливають на неї і стан боротьби з нею. При цьому спеціалісти оцінюють існуючі можливості впливу на прогнозовані несприятливі тенденції злочинності і закладають у план (програму) відповідні заходи, прагнучи зруйнувати чи пом’якшити їх і, навпаки, стимулювати позитивні для суспільства тенденції.
Для правильного та ефективного складання плану профілактики злочинності, визначте основні етапи кримінологічного планування. Покажіть, на якому етапі планування використовується кримінологічний прогноз.На практичному занятті розробіть поточний план роботи (основних заходів) міськрайліноргану внутрішніх справ.
 Розробіть типовий оперативний план, в якому мають бути висвітлені наступні питання:
— система сповіщання та збору особового складу за сигналом тривоги;
— розрахунок сил та засобів для виконання окремих завдань у рамках операції;
— порядок взаємодії з іншими правоохоронними органами, армійськими підрозділами, іншими державними структурами, силами громадськості;
— організація управління підрозділами, забезпечення їх взаємодії, безперервної інформації та постійного зв’язку;
— дії особового складу;
— склад та функції оперативного штабу по керівництву операцією.
Завдання 5.
Яку роль і значення має кримінологічне планування у вивченні злочинності і практичній діяльності по її запобіганню. Яка різниця в строках між поточним плануванням і короткостроковим прогнозом?
Завдання 6.
Об’єктом кримінологічного дослідження обрано крупне промислове підприємство. До його проведення притягнуто представників правоохоронних органів, профспілковий актив, громадськість підприємства.
Складіть схему плану-програми наступного вивчення злочинності на окремому об’єкті.
Основні законодавчі та нормативно-правові акти
1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про податкову службу в Україні» від 5 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. –1998. –№ 29. – Ст. 190.
2. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24 січня 1995 р.

3. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35.
4. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 5 лютого 1993 р.
5. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 р. № 1835-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 338.
6. Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 р.
7. Проект Закону України «Про профілактику злочинів» від 12 травня 1998 р.
Основна література
1. Adler F. Nations not Obsessed with Crime. Littleton/Colorado, 1983.
2. Ohlemacher T. Eine okologische Regressionsanalyse von Kriminalitatsziffern und Armutsraten // Kolner Zetshcrift fur Soziologie und Sozialpsychologie. – 1995. – Jg. 47. – Heft 4. –S. 706–726.
3. Ohlemacher T. Eine okologische Regressionsanalyse von Kriminalitatsziffern und Armutsraten // Kolner Zetshcrift fur Soziologie und Sozialpsychologie. – 1995. – Jg. 47. – Heft 4. –S. 706–726.
4. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. – М., 1980. – С. 172–178.
5. Аванесов Г.А. Криминология. Прогностика. Управление: Учеб. пособие. – Горький, 1975. – C.132 – 133.
6. Андриенко Ю.В. Что определяет преступность в российских регионах? // Российская Программа Экономических Исследований. Исследовательский проект № 99-2521. – 2002. – март.
7. Андриенко Ю.В. Факторы роста преступности в России: региональный подход // Российская Экономическая Школа. Препринт. – М., 2001.

8. Артемьев Н.С. Анализ, прогнозирование и планирование борьбы с рецидивной преступностью: Учеб. пособие // Рязанская высш.шк. МВД СССР. – Рязань, 1987.
9. Бабаев М.М., Кузнецов Э.В., Урланис Е.Б. Влияние демографических процессов на преступность. – М., 1976. – С. 22–23.
10. Боровиков В.П. Популярное введение в программу STATISTIСA. – М., 1998.
11. Боровиков В.П., Боровиков И.П. STATISTIСAâ — Статистический анализ и обработка данных в среде Windowsâ. – М., 1997.
12. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. – М.: Наука, 1990.
13. Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. – С.Пб., 2001.
14. Вицин С.Е. Моделирование в криминологии: Учеб. пособие / ВШ МВД СССР. – М.,1973. – С. 63.
15. Волков А.Н. Основы краткосрочного криминологического прогнозирования и текущего планирования органов внутренних дел. Учеб. пособие. – М.: НИ и РИО. Акад. МВД СССР, 1983. – С. 12.
16. Волков М.Д. Региональное криминологическое прогнозирование В 2-х ч. – М.,1980.
17. Токарев А.Ф. Криминологическая прогнозирование и планирование предупреждения преступлений: Лекция // Акад. МВД СССР. – М.: Акад. МВД СССР, 1990. – С. 17.
18. Дубовик О.Л. Принятие решения в механизме преступного поведения и индивидуальная профилактика преступлений. – М.: Акад. МВД СССР, 1977. – С. 36–37.
19. Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. – М., 1976. – С. 5.
20. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій. У 2 кн. Особлива частина / Ю.В. Александров, А.П. Гаврилишин, О.М. Джужа та ін.; Під заг. ред. Джужі О.М.; – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2000.
21. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. Зал.] / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; За ред. проф. І.М. Даньшина. – Х.: Право, 2003. – 352 с.
22. Кримінологія: Навч.-метод. Посіб. / О.М. Джужа, Є.М. Моісеєв, В.В. Василевич та ін.; За заг. ред. О.М. Джужі. – К.: Атіка, 2003. – 400 с.
23. Кримінологія: Підручник для студ. вищ. навч. Зал. / О.М. Джужа, Я.Ю. Кондратьєв, О.Г. Кулик, П.П. Михайленко та ін.; За заг. ред. О.М. Джужі. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
24. Кримінологія: Практикум/ Уклад. О.М. Джужа, Г.І. Піщенко, О.Ф. Гіда, Ю.Л. Заросінський. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – 56 с.
25. Крымский С.Б., Пилипенко В.Е., Салюк Ю.В. Верификация социальных прогнозов (методологический аспект) / АН Украины. Ин-т социологии; Отв. ред. Ю.Н. Пахомов. – К.: Наук. думка, 1992. – С. 31.
26. Лунеев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // Государство и право. – 2004. – № 1. – С. 6.
27. Лунеев В.В. Социально-правовой контроль и предупреждение преступности // Проблемы социальной и криминологической профилактики преступлений в современной России. – М., 2002. – С. 145 –164.
28. Матвеева А.А. Преступность в Москве и ее профилактика на современном этапе // Вестн. Моск. гос. ун-та Серия Право. – 2001. – № 1.
29. Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К.: Глобус, 1995.
30. Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць.) АПрН України. Ін-т вивчення проблем злочинності. – Х.: Право, 2004. – Вип. 8(2004). – 239 с.
31. Статистичний щорічник України за 2002 рік. – К., 2003. – С. 393.
32. Токарев А.Ф. Комплексное планирование профилактики правонарушений в крупном городе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 // Акад. МВД СССР. – М.,1979. – С.21– 22.
33. Федоренко Д. В. Геокриміногенна обстановка в особливо великому промисловому місті (на основі статистичних даних по місту Донецьку): Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12. 00.08 / Університет внутрішніх справ МВС України. – Х., 2000;
34. Шакун В.І. Урбанізація і злочинність: Монографія. – К., 1996.
35. Хеккхаузен Х. Мотивация и деятельность. – Т.1. – М., 1986. – С.93.
36. Шнайдер Г.Й. Криминология: Пер. с нем. – М., 1994; Углубление социального контроля преступности – одна из предпосылок решения социально-экономических проблем (материалы “круглого стола”) // Государство и право. – 1999. – № 9. – С. 60–86.
 
орієнтовний перелік питань для підГОТОВКИ ДО залІкУ
1. Предмет кримінологічного аналізу злочинності.
2. Види кримінологічного аналізу злочинності за територією та періодом часу.
3. Об’єкти кримінологічного аналізу злочинності.
4. Інформаційна основа кримінологічного аналізу злочинності.
5. Програма кримінологічного аналізу злочинності, її структура та зміст.
6. Цілі кримінологічного аналізу злочинності
7. Вимоги до проведення кримінологічного аналізу злочинності
8. Форми державної статистичної звітності.
9. Державні статистичні звіти про злочинність та діяльність по боротьбі з нею в зарубіжних країнах.
10. Загальні методичні положення щодо здійснення кримінологічного аналізу злочинності
11. Зміст основних ознак та показників, методи розрахунку злочинності в Україні.
12. Структура злочинності, види злочинів та основні ознаки.
13. Показники структури злочинності та методичні положення щодо її аналізу.
14. Індекс суспільної небезпеки злочинності.
15. Аналіз параметрів сезонних коливань злочинів.
16. Визначте коефіцієнт збитковості злочинності.
17. Методи розрахунку показника суспільної небезпечності злочинності.
18. Причинна залежності злочинності від макропроцесів, що відбуваються в суспільстві.
19. Латентна злочинність, поняття, види та фактори, що її обумовлюють.
20. Методика обчислення латентної злочинності.
21. Показники латентності злочинності.
22. Види злочинів за спрямованістю.
23. Види злочинів за ступенем тяжкості.
24. Види злочинів за характером (змістом) злочинного діяння.
25. Види злочинів за місцем вчинення.
26. Кримінологічний аналіз злочинів за часом вчинення.
27. Кримінологічний аналіз злочинів за складом.
28. Використання кореляційного методу при кримінологічному аналізі злочинності.
29. Поняття кримінологічної детермінації. Її вплив на динаміку злочинності.
30. Фактори, які враховують при аналізі злочинності.
31. Статистичні методи для визначення факторів злочинності.
32. Застосування методів факторного аналізу, багатовимірне шкалювання, кластерного аналізу при дослідженні детермінант злочинності.
33. Поняття особи злочинця.
34. Структура особи злочинця.
35. Критерії класифікації злочинців.
36. Механізм індивідуальної злочинної поведінки.
37. Механізм злочинної необережності.
38. Застосування аналізу при дослідженні поведінки жервт злочинів.
39. Співвідношення понять «жертва» та «потерпілий».
40. Типи жертв злочину.
41. Рівень та коефіцієнт віктимізації.
42. Структура віктимізації
43. Поняття кримінологічного прогнозування та його значення.
44. Прогнозування криміногенної ситуації.
45. Джерела інформації, необхідної для кримінологічного прогнозування.
46. Правила побудови графіків та діаграм в MS Exel. Використання лінії Тренду при прогнозуванні злочинності.
47. Поняття екстраполяції та апроксимації: їх застосування в практичній діяльності органів внутрішніх справ.
48. Поняття інтерполяції – її застосування в практичній діяльності органів внутрішніх справ.
49. Класифікація видів кримінологічного прогнозу.
50. Поняття методу експертних оцінок, його застосування при здійсненні кримінологічного аналізу злочинності.
51. Методика розробки прогнозів криміногенної ситуації.
52. Методи кримінологічного прогнозування.
53. Планування запобігання злочинності.
54. Види планів запобігання злочинності.
55. Основні розділи плану запобігання злочинності.
56. Функції планування, прогнозування та контролю.
57. Поняття абсолютних величин і узагальнюючих показників.
58. Види відносних показників.
59. Середні величини у статистиці.
60. Спроби розрахунку показників варіацій.
61. Загальне поняття індексів.
62. Статистичний аналіз — основа вивчення злочинності.
63. Аналіз і оцінка даних про судимість та міри покарання.
64. Аналіз і оцінка діяльності судів і органів юстиції.
65. Особливості аналізу злочинності.
66. Методи перевірки матеріалів первинного обліку.
67. Метод динамічних рядів та його види.
68. Метод варіаційних рядів та його види.
69. Показники, що відображають структуру злочинності та методи їх розрахунку.
70. Графічне зображення показників статистики.
71. Аналіз структури і динаміки злочинності в Україні.
72. Коефіцієнти правопорушень та їх види.
73. Питома вага правопорушень та норма її обчислення.
74. Поняття одиниці спостереження.
75. Поняття одиниці сукупності та одиниці виміру.
76. Види відносних величин.
77. Показники структури злочинності та їх види.
78. Загальний та спеціальний коефіцієнти правопорушень.
79. Коефіцієнт злочинності.
80. Коефіцієнт злочинної активності.
81. Стовпчикові, секторні, лінійні діаграми, їх призначення.
82. Картограми, правила їх побудови.
83. Відносини інтенсивності.
84. Відносини розподілу.
85. Відносини координації.
86. Відносини порівняння.
87. Коефіцієнт ураженості злочинністю різних груп населення.
88. Відносини, що характеризують динаміку.
89. Ланцюговий спосіб обчислення динаміки.
90. Обчислення показників динаміки із застосуванням нерухомої бази.

Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x