Завдання. Адвокат Нестеров, керуючись п

0 93

Завдання.
Адвокат Нестеров, керуючись п. 13 ст. 48 КПК України, опитав з їх згоди сусідів і знайомих свого підзахисного – громадянина Д. і встановив, що в момент інкримінованого йому злочину Д. знаходився у зовсім іншому місці і ніяк не міг вчинити цей злочин.
 
Як повинен діяти захисник, щоб отримані ним відомості стали допустимими доказами у кримінальній справі?
 
№ 30
 
1. Адвокатські спілки та асоціації: поняття та правовий статус.
2. Діяльність адвоката-представника на досудовій стадії, консультація, прийняття доручень (у цивільних та господарських спорах).
 Членом колегії адвокатів Лозинським укладено договір доручення на виконання представницьких послуг у кримінальній справі, де його довіритель визнаний потерпілим. Однак останнім не виконано взятий обов’язок щодо щомісячної оплати послуг адвоката.
Якими можуть бути дії адвоката за наведених обставин? Чи вправі адвокат Лозинський розірвати договір з довірителем до закінчення провадження у кримінальній справі?
 
Список рекомендованої літератури до варіантів:
 
Основна:
1. Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами і доповненнями
2. Закон України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р. № 2887 – VІІ зі змінами і доповненнями.
3. Господарський процесуальний кодекс України від 2004 р. зі змінами і доповненнями.
4. Кодекс Адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р.
5. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 зі змінами і доповненнями.
6. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.
7. Правила адвокатської етики, затверджені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури 01 жовтня 1999 року.
8. Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Затверджено Указом Президента України від 05.05.1993.р. 155/45 (із змінам і доповненнями) Адвокатура в Україні . — К., Юрінком Інтер.2000.
9. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури затверджене указом Президента України. 05.05.1993.р. 155/45 (із змінам і доповненнями) Бюлетень законодавства юридичної практики №1 200, Київ, Юрінком Інтер.
10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003р. № 8 “Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві” Вісник Верховного Суду України №6. 2003 р., с.202.
11. Указ Президента України «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури». від 30.09.1999р. № 1240/99 Адвокатура в Україні . — К., Юрінком Інтер.2000.
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993р. № 302 «Про порядок реєстрації адвокатських об’єднань». (із змінами і доповненнями) Адвокатура в Україні . — К., Юрінком Інтер.2000.

13. Основні положення про роль адвокатів. Прийняті VІІІ конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990р. Адвокатура в Україні. — К., Юрінком Інтер.2000.
14. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства (витяг) Адвокатура в Україні. — К., Юрінком Інтер.2000.
15. Закон Российской Федерации. „Об адвокатуре”: Международные положения. Нормативные акты по состоянию на 10 февр. 1997 г. — М.: БУКВИЦА, 1997. — 31с.
16. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 кн. / За ред. Доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 940с.
17. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: проблемы становления и перспективы развития: Монография – Запорожье: ЗНУ, 2007. – 432с.
18. Фіолевський Д.П. Адвокатура: Підручник. – К.: Алеута; Прецедент, 2007. – 486с.
19. Аpсеньев К. К. Заметки о pусской адвокатуpе / [Сост. И. В. Потапчук]. — Тула: Автогpаф, 2001. — 557, [2] с.: поpтp. — (Юpидическое наследие. ХІХ в.).
20. Адвокатура України: правове регулювання і судова практика: Практ.посіб.для адвоката/За ред.С.Ф.Сафулька, О.Д.Святоцького; упоряд.Т.Г.Захарченко та ін. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2003. – 768 с.
21. Варфоломієва Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве. – Киев, 1998. – 204 с.
22. Варфоломієва Т.В., Гончаренко С.Н. Науковий коментар до Закону України „Про адвокатуру”. Законодавство про адвокатуру: Збірник нормативних актів. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 432 с.
23. Гаppис, Рихаpд. Школа адвокатуpы: Руководство к ведению гpажд. и уголов. дел. /Пеp. с англ. П. Сеpгеича. — Тула: Автогpаф, 2001. — 350, [1] с. — (Школа заpубежного пpава. Великобpитания / [Гл. pед. И. Потапчук]).

24. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі. Навч. посібник. – К.: Атака, 2003. – 352 с.
25. Данилов E. П. Жилищные споpы: Коммент. законодательства. Адвокатская и судебная пpактика. Обpазцы жалоб и исковых заявлений. Спpав. матеpиалы. — [2-е изд., доп.]. — М.: Пpаво и закон, 2000. — 349 с.
26. Зейкан Я.П. Захист прав і інтересів в арбітражному суді. – К, 2001.
27. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Наук.-практ. посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 271 с.
28. Логінова С. М. Адвокатська таємниця: теоpія і пpактика: Автоpеф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юpид. наук. 12.00.10 /Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2002. — 19 с.Лубшев Ю.Ф. Адвокат в уголовном деле: Учебник. – М.: Юрист, 1997. – 408 с.
29. Лубшев Ю.Ф. Курс адвокатского права: Учебник. 2-е издание. – М.: ООО «Профобразование», 2003. – 424 с.
30. Миpгоpодский Д. Ю. Hалогообложение адвокатов и частных нотаpиусов в Укpаине: [Пpакт. пособие]. — Днепpопетpовск: Изд. Дом «Владимиp Дудник», 2001. — 232 с.
31. Миколенко А.И., Миколенко А.Н. Законы Украины: О прокуратуре. О милиции. Об адвокатуре. Комментарий. – Харьков: Одиссей, 2002. – 304 с.
32. Петрів М.Й. Союз українських адвокатів у Львові. — Львів; К., 1998. — Ч. 1: Покажчик видань / Уклад. і авт. передм.: М.Петрів. — 55 с.
33. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: Історія і сучасність. — К.: Ін Юре, 1997. — 319 с.
34. Святоцький О.Д., Михеєнко М. Адвокатура України. Навч. посіб. Для студентів юрид. вищих навч. закладів і фак. – К.: Ін Юре. – 1997. – 224 с.
35. Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. – М., 1982. – 150 с.
36. Стецовский Ю.А. Уголовно-процессуальная деятельность защитника. – М.: Юрид. л-ра, 1982. – 176 с.
37. Фиолевский Д.П. Записки адвоката. – К.: Политиздат Украины, 1987. – 176 с.
38. Хотенець П. В. Пpавовий статус адвоката в Укpаїні: Автоpеф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юpид. наук. 12.00.10 /Hац. юpид. акад. Укpаїни ім. Яpослава Мудpого. — Х., 2002. — 19 с.
39. Чорнооченко С.І. Зразки заяв до суду. Зб. докум. Практич. посібн. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2001. – 115 с.
Додаткова:
1. Статут Спілки адвокатів України: Прийнятий ІІ позачерг. з’їздом Спілки адвокатів України // Закон і бізнес. — 1993. — № 14. — С. 6.
2. Боробин В., Плетнев В. Правовой режим адвокатской деятельности. Понятие правового режима адвокатской тайны и ее содержание // Закон и право. – 2006. – №4. – С.11-16.
3. Боробин В., Плетнев В. Правовой режим адвокатской деятельности. Понятие правового режима адвокатской тайны и ее содержание (Окончание) // Закон и право. – 2006. – №5. – С.27-32.
4. Попелюшко В.О. Предмет захисту у кримінальній справі // Адвокат. – 2006. – №4. – С.18-21.
5. Попелюшко В.О. Цілі та завдання захисника – адвоката у кримінальній справі // Кримінальне право України. – 2006. – №2. – С.36-44.
6. Хахуцяк О.Ю. Законний представник неповнолітнього обвинуваченого у кримінальному процесі // Держава і право: Вип. 31. – К., 2006. – С.572-576.
7. Чорноус Ю. Проведение допроса при участии защитника // Право України. – 2006. – №9. – С.81-85.
8. Устав Федерального Союза адвокатов России: Принят на Учредит. съезде 12-13 сентября. 1994 г. // Рос. юстиция. — 1995. — № 7. — С. 51-53.
9. Устав Ассоциации адвокатов России // Сов. юстиция. — 1990. — № 11. — С.19-20.
10. Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества // Адвокат. — 1997. — № 1. — С. 115-123.
11. Резолюція про регулювання адвокатської професії: Прийнята Радою Міжнар. асоц. адвокатів на зустрічі у Відні 6 черв. 1998 р. // Адвокат. — 1999. — № 4. — С. 31.
12. Адвокаты протестуют: [Чрезвычайный съезд адвокатов России] // Юрид. мир. — 1997. — № 3. — С. 7-9.
13. Азаров Ю Що заважає адвокатурі працювати злагоджено? // Право України. — 1998. — № 3 – С. 38-40.
14. Алейников Г. Про надання права самостійної діяльності адвоката-захисника по збиранню доказів у кримінальному процесі України // Право України. — 2002. — № 10. — С. 100 — 104.
15. Алейніков Г. Збирання доказів адвокатом-захисником в досудовому слідстві. Право чи обов’язок?: [Забезпечення права на захист від обвинувачення] // Підприємництво, госп-во і право. — 2002. — № 2. — С. 99 — 101.
16. Алейніков Г. І. Роль адвокатури в формуванні української державності // Українська державність: становлення, досвід, проблеми: Зб. наук. ст. (за матеріалами XII Харк. політол. читань). — Х., 2001. — С. 47-48.
17. Ануфриев В., Шаврилов С. О «коллективизации» в адвокатуре: [Частная практика в адвокатуре] // Рос. юстиция. — 1995. — № 10. — С. 45.
18. Ария С. Мир спасает доброта: О нравственных началах адвокат. деятельности // Рос. юстиция. — 1996. — № 2. — С. 49-51.
19. Ария С. Об адвокатской тайне // Рос. юстиция. — 1997. — № 2. — С. 37.
20. Баренбойм П. Адвокатская фирма: [США] //Сов. юстиция. — 1992. — № 15-16. — С. 27-28.
21. Бартош І. Адвокатура як дзеркало демократичності суспільства // Закон і бізнес. — 1997. — 26 листоп. — С. 3.
22. Барщевский М.Ю., Пухова Т.Л. Как выбрать адвоката? // Законодательство. — 1999. — № 5. С. 93-98.
23. Бисага Ю.М. Адвокатура у Першій Чехословацькій Республіці // Адвокат. — 1997. — № 3. 105-109.
24. Бронз И. Создание кодекса адвокатской этики — веление времени // Адвокат. — 1996. — № 1. С. 93-94.
25. Бронз Й.Л., Полонський Ю.М. Про незаконність оподаткування адвокатів // Адвокат. — 1997. № 3. — С. 38-40.
26. Бронза Й.Л. Проблеми закона — проблеми адвокатури: Тези доповіді адвоката, заслуженого юриста України Й.Л. Бронза // Адвокат. — 2002. — № 4 — 5. — С.10 — 12.
27. Буркацький Л.К. Гострою сьогодні є проблема законодавчої регламентації статусу і прав адвоката в кримінальному провадженні // Адвокат. — 1999. — № 2. — С. 32-33.
28. Вакуленко Т. Культура поведения адвоката: Действия адвоката должны соответствовать определенным нормам поведения // Юрид. практика. — 2003. – 21 янв. — С.6. — (Индивидуальная практика)
29. Варфоломеева Т. Настоящее и будущее украинской адвокатуры // Закон и бизнес. — 1996. — 3 апр. — С. 2.
30. Варфоломеєва Т. Україна — Росія: регулювання адвокатської діяльності (Порівняльний аналіз) // Адвокат. — 2002. — № 2 — 3. — С.54 — 57.
31. Варфоломеєва Т. Українська адвокатура: яка її подальша доля? // Адвокат. — 1999. — № 2. — С. 22-24.
32. Варфоломеєва Т. Школи відомих адвокатів в Академії адвокатури України // Адвокат. — 2002. № 1. — С. 46 — 47.
33. Варфоломєєва Т. Адвокатура має бути сильною, аби надійно захищати права людини: [Розмова з віце-президенто м Спілки адвокатів України] // Уряд. кур’єр. — 1996. — 21 листоп. — С. 9.
34. Варфоломєєва Т. Є спроби зупинити реформування адвокатури // Адвокат. — 1997. — № 3. — С. 8-11.
35. Варфоломєєва Т. Інститут адвокатури — ще одна віха на шляху розбудови правової держави // Адвокат. — 1996. — № 3. — С. 78-86.
36. Варфоломєєва Т. Конституційні засади діяльності адвокатури // Адвокат. — 1997. — № 2.
37. Варфоломєєва Т. Сучасне і майбутнє української адвокатури // Закон і бізнес. — 1996. — 20 берез. — С. 1.
38. Варфоломєєва Т., Мороз Т. Сучасна чеська адвокатура // Адвокат. — 1997. — № 3. — С. 110-112.
39. Вейт Ф. Профессия — адвокат: [Франция] // Бизнес и страхование. — 1998. — № 3. — С. 39-41.
40. Витяг із виступів делегатів ІV звітно-виборного з’їзду Спілки адвокатів України // Адвокат. — 1997. — № 4. — С. 13-19.
41. Відгук Спілки адвокатів на проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до закону України «Про адвокатуру» // Адвокат. — 1997. — № 3. — С. 11-21.
42. Владлен Гончаренко: Без визначення статусу адвокатури Конституція України буде неприйнятна в цілому // Закон і бізнес. — 1996. — 5 черв. — С. 6.
43. Володарський В. Не треба штучно розколювати адвокатуру та порушувати рівноправність адвокатів // Право України. — 1998. — № 5. — С. 85-86.
44. Володина Ю Шаг к реформе адвокатуры: Адвокат обязан состоять членом Палаты адвокатов, но ему не обязательно являться гражданином Украины // Юрид. практика. — 2003. — 18 февр. — С.6. — (Законопроект)
45. Вольф Р. Правила етики і дисциплінарна практика асоціацій адвокатів: Контроль за якістю юрид. допомоги: [Адвокатури в Австрії] // Адвокат. — 1999. — № 3. — С. 58-59.
46. Вышинский М. Адвокатура на распутье: [Рос. Федерация] // Рос. адвокат. — 1996. — № 3. — С. 2-5.
47. Галушко Ю. Адвокатура не может быть государственной, как и правовое государство не может существовать без независимой, негосударственной адвокатуры // Закон и бизнес. — 1998. — № 3. С. 6.
48. Галушко Ю. Важливий інститут захисту прав громадян: [Адвокатура] // Право України. — 1996. — № 5. — С. 46-48.
49. Генеральные принципы этики адвокатов Международной ассоциации юристов // Рос. юстиция. — 1996. — № 2. — С. 51.
50. Гинзбург Г., Козьяков С. Что позволено адвокату?: [Беседа с адвокатами / Беседовала А.Примаченко] // Зеркало недели. — 1999. — 8-15 окт. — С. 8.
51. Глик С., Дейвис Ж. США: ставка адвоката — 400 долларов в час // Сов. юстиция. — 1991. — № 11. — С. 12.
52. Глик С., Лямер С. Франция: адвокат снимает мантию: [Ст. амер. и фр. юристов] // Сов. юстиция. — 1991. — № 8. — С. 23.
53. Гончаренко С.В. Професійні права адвоката: Європейський стандарт // Адвокат. — 2002. — № 6. — С.19 — 22.
54. Гревцова Р. Адвокатський форум у Польщі // Адвокат. — 2002. — № 4-5. — С. 63-64.
55. Гурепка Н. Адвокаты и практикующие юристы — противостояние?: Новый законопроект «Об адвокатуре…» ущемляет права частнопрактикующих юристов // Юрид. практика. — 2003. — 18 марта, №11 (273). — С.6. — (На злобу дня)
56. Гутаріна К.В. 5 років закону України «Про адвокатуру»: [Круглий стіл] // Адвокат. — 1997. — № 4. — С. 98-105.
57. Гутаріна К.В. Роль правника в демократичному суспільстві: Правила професійної етики адвоката в США та Україні // Адвокат. — 1999. — № 3. — С. 31-32.
58. Дашо Т. Этика помощника адвоката: Регулирование ответственности во взаимоотношениях адвоката и его помощника // Юрид. практика. — 2003. — 8 янв. — С. 6. — (Индивидуальная практика)
59. До історії утворення Спілки адвокатів // Адвокат. — 1996. — № 1. — С. 14-17.
60. Жуковська О. Адвокатська професія — шлях до храму людини: [Розмова з віце-президентом Спілки адвокатів України] // Київ. вісн. — 1999. — 23 листоп. — С. 3.
61. Жуковська О. Проект змін до закону «Про адвокатуру» в павутинні критики /віце-президент Спілки адвокатів України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України. // Адвокат. — 2001. — №1-2. — С.19-25.
62. Жуковська О.Л. Адвокатура Франції очима українських адвокатів // Адвокат. — 1998. — № 3. С. 47-52.
63. Жуковська О.Л. Деонтологія в центрі уваги юридичної громадськості: [Адвокат. етика] // Адвокат. — 1998. — № 2. — С. 42-43.
64. Жуковська О.Л. Захист прав людини — проблема неплинна: [Адвокатура як гарант прав людини в Україні] // Адвокат. — 1996. — № 1. — С. 27-32.
65. Жуковська О.Л. Проблеми адвокатури України в фокусі світової юридичної громадськості // Адвокат. — 2002. — № 4 — 5. — С. 54 — 55.
66. Жуковська О.Л. Професійні права адвокатів у контексті прецедентної практики європейського суду з прав людини: 2 грудня 2002 р. Указом Президента України було запроваджено професійне свято — День адвокатури України // Адвокат. — 2002. — № 6. — С. 17-18.
67. Жуковська О.Л. Спілка адвокатів України у міжнародному адвокатському співтоваристві // Адвокат. — 1996. — № 1. — С. 140-150.
68. Жуковська О.Л. Утворення професійної асоціації адвокатів — європейський досвід та вітчизняний доробок: Міжнар. семінар «Професійна асоціація адвокатів у демокр. сусп-ві» // Адвокат. — 1996. — № 3. — С. 71-76.
69. Загальні принципи етики юристів: Затв. Міжнар. асоц. адвокатів [ІВА] і схвалені Спілкою адвокатів України як членом останньої в 1995 р. // Адвокат. — 1996. — № 1. — С. 95-96.
70. Заднепровский А. Законодательство о дисциплинарной ответственности адвокатов требует уточнения // Юрид. практика. — 1997. — № 14 (июль). — С. 1, 8.
71. Заднепровский А. Обеспечение сохранения адвокатской тайны и действие принципа презумпции невиновности. Гарантия или декларация: [Проблемы адвокатуры ] // Адвокат. — 2002. — № 2 — 3. — С. 46-49.
72. Заднепровский А. Размышления об адвокатуре и правах человека // Юрид. практика. — 1997. — № 6 (март). — С. 10-11.
73. Задніпровський О. Адвокатура і арбітражний суд // Право України. — 1997. — № 9. — С. 29-31.
74. Кравчук В. Тактика цивільного процесу: робота з судом// Підприємництво, господарство і право. – 2002 — №10
75. Яновская А. Адвокат и гражданский процесс: наболевшее// Юридическая практика. – 2000 — №29
76. Залесский В. Проект закона об адвокатуре — триумф корпоративного лоббирования?: [Рос. Федерация] // Рос. юстиция. — 1995. — № 5. — С. 29.
77. Залманов В. Работать самостоятельно — значит действовать инициативно и творчески: [Адвокатура в России] // Рос. адвокат. — 1997. — № 1. — С. 8-9.
78. Засади адвокатської етики в Польщі // Адвокат. — 1999. — № 2. — С. 57-60.
79. Звернення з’їзду адвокатів України: [До Голови Верховного Суду України та в.о. Ген. прокурора] // Закон і бізнес. — 1998. — № 11. — С. 1.
80. Звернення ІV-го звітно-виборного з’їзду Спілки адвокатів України: [З приводу застосування запобіж. заходів, 21 листопада. 1997 р.] // Адвокат. — 1997. — № 4. — С. 21-22.
81. Звернення ІV-го звітно-виборного з’їзду Спілки адвокатів України: [В зв’язку з необхідністю внесення змін та доповнень до Закону України «Про адвокатуру», Кримін. кодексу України та Кодексу України про адм. правопорушення і вирішенню нагальних проблем адвокатури] // Адвокат. — 1997. — № 4. — С. 20.
82. Звіт про роботу правління Спілки адвокатів України у 1994-1997 рр. (у викладі) // Адвокат. — 1997. — № 4. — С. 4-12.
83. Зейкан Я. Адвокат и уголовный процесс: Юрфирма, зарегистрированная как хозобщество лишена права использовать ордер в уголовном деле // Юрид. практика. — 2003. — 11 февр. — С.6. — (Индивидуальная практика)
84. К торжеству права и законности : [Междунар. науч.-практ. конф. «Права человека и роль адвокатуры в демократ. о-ве»] // Рос. адвокат. — 1996. — № 1. — С. 2-5.
85. Кальний В. Проблеми реформування адвокатури в Україні // Право України. — 1998. — № 7. С. 42-45.
86. Камінський В. Кого захищають адвокати: [Функції і права адвокатури] // Юрид. вісн. України. — 1998. — 5-11 лют. — С. 4.
87. Килименчук О. Ознайомлювальна практика в адвокатурі Польщі // Адвокат. — 2002. — № 4 — 5. — С. 65.
88. Кисиль В. Адвокат и этика — понятия неразделимые: [Интервью со старшим партнером юрид. фирмы] /Беседу вела Ю. Володина. // Юрид. практика. — 2003. — 14 янв. — С. 6. — (Жизнь замечательных людей)
89. Коваль М.М. Адвокатура у системі оподаткування України // Адвокат. — 1996. — № 3. — С. 44-47.
90. Коворотний В. Адвокатура потребує державної підтримки // Закон і бізнес. — 1996. — 25 верес. — С. 6.
91. Коворотний В. Етичні правила адвокатів мають бути нарешті прийняті // Адвокат. — 1999. — № 2. — С. 35-36.
92. Коєм Н. Коментарі до проекту Кодексу адвокатської етики експертів Франції, Німеччини, Великобританії // Адвокат. — 1997. — № 4. — С. 108-110.
93. Кононов С. Адвокаты и права человека // Юрид. практика. — 1997. — № 23 (дек.). — С. 1,2.
94. Конституція України і подальше реформування адвокатури: Пропозиції Ген. прокуратури України про внесення змін і доп. до Кримін.-процесуал. кодексу України // Адвокат. — 1996. — № 2. — С. 15-28.
95. Коротков Є. Адвокатський хліб — з родзинками й перцем: [Професія адвоката в сучасній Україні] // Політика і культура. — 2002. — № 7. — С.24 — 25.
96. Костромов О.В. Адвокатська етика та професійна відповідальність у США // Держава і право: Щоріч. наук. пр. мол. вчен. — К., 1997. — Вип. 1. — С. 75-80.
97. Костюченко О.Ю. Питання вдосконалення законодавства, що забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, засудженному та виправданому право на захист // Адвокат. — 2002. — № 4 — 5. — С. 34 — 37.
98. Кульчицький В. Суд, прокуратура та адвокатура в Галичині у складі Австро-Угорщини / Кульчицький В., Бойко І. // Чернівецький ун-т. Науковий вісник. — Чернівці, 2001. — Вип.125: Правознавство. — С. 22-24.
99. Лангтон Г. Как защитить защитника?: [Статус и права адвоката в Рос. Федерации] // Рос. адвокат. — 1997. — № 3. — С. 14-15.
100. Ланкор Д. Коментарі до проекту про внесення доповнень до Закону України «Про адвокатуру» //Адвокат. — 1997. — № 4. — С. 106-107.
101. Лисицын Р. Право на защиту: международные стандарты и российская действительность // Рос. юстиция. — 1999. — № 6. — С. 8-9.
102. Лобачук О. Профспілкова адвокатура: мода чи необхідність? // Профспілк. газета. — 1998. — 12 серп. — С. 2.
103. Логінова С. Адвокатська таємниця через призму судово-правової реформи // Право України. — 2002. — № 2. — С. 94-97. — (Адвокатська практика)
104. Логінова С. Адвокатська таємниця: історико-правовий підхід // Право України. — 2001. — № 3. — С. 111-115. — (Історія правових інституцій)
105. Логінова С. Якою бути адвокатурі в Україні? // Право України. — 1997. — №8. — С. 47-50.
106. Логінова С.М. Адвокати про проблеми адвокатури, що потребують законодавчого врегулювання // Адвокат. — 1999. — № 2. — С. 32.
107. Мартинович И.И. Новый этап в развитии адвокатуры в Республике Беларусь // Право и демократия: Межвуз. сб. науч. тр. — Минск, 1995. — Вып. 7. — С. 39-47.
108. Махмутов Ш. В Башкирии действует Закон об адвокатуре // Рос. юстиция. — 1996. — № 5. С. 46-47.
109. Махов В. Организация адвокатуры в Израиле // Рос. юстиция. — 1997. — № 11. — С. 54-55.
110. Медведчук В. Задля захисту прав людини: [З приводу Указу Президента України «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури»] // Уряд. кур’єр. — 1999. — 14 жовт. — С. 10.
111. Медведчук В. Кого лякає незалежність адвокатури?: [Проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про адвокатуру»] // Голос України. — 1996. — 7 лют. — С. 4.
112. Медведчук В. Місце адвокатури у вирішенні проблем збалансування різних гілок влади та конституційні основи реформування державної влади в Україні // Право України. — 1995. — № 5-6. — С. 37-40.
113. Медведчук В. Народним депутатам України: Звернення за дорученням правління Спілки адвокатів з приводу доповнення до проекту Конституції України стосовно адвокатури // Закон і бізнес. — 1996. — 19 черв. — С. 1.
114. Медведчук В. Реформування державної влади в Україні та адвокатура // Адвокат. — 1996. — № 1. — С. 97-100.
115. Медведчук В. Хто захистить адвоката …: [Бесіда з головою Спілки адвокатів України] // Голос України. — 1997. — 10 лип. — С. 7.
116. Милова И. Участие адвоката в следственных действиях: [Рос. Федерация] // Рос. юстиция. — 1996. — № 11. — С. 45-46.
117. Минаков А. Адвокат в деловом мире: Независимость адвокатуры — непремен. условие жизни демократ. государства // Деловые люди. — № 9. — С. 52-53.
118. Миргородский Ю. Законодательство стран СНГ: Принимая новый Закон «Об адвокатуре…», не следует забывать опыт соседей // Юрид. практика. — 2003. – 25 марта, №12 (274). — С. 6. — (Адвокатура)
119. На захист адвокатів: [Заява Спілки адвокатів України про неприпустимість порушення, посадовими особами, представниками правоохорон. органів, суддями законодавства, що регулює діяльність адвокатури] // Уряд. кур’єр. — 1998. — 26 лют. — С. 4.
120. Назарчук О. Адвокатура в Україні в період 1922-1992 рр Структура, форми діяльності, система оплати праці адвокатів // Економіка. Фінанси. Право. — 1998. — № 3. — С. 5-11.
121. Назарчук О. Законодавство України «Про адвокатуру» в запитаннях і відповідях // Економіка. Фінанси. Право. — 1998. — № 3. — С. 32-42.
122. Национальная профессиональная Ассоциация адвокатов Украины — веление времени, — потвердили эксперты Совета Европы // Закон и бизнес. — 1997. – 8 янв. — С. 2.
123. Нечипоренко О.Л. Зустріч адвокатів країн Європи // Адвокат. — 1998. — №1. — С. 63.
124. Никифорак М.В. Адвокатура на Буковині в період її входження до Австрії // Чернівец. ун-т. Наук. вісн. — Чернівці, 1997. — Вип. 14: Правознавство. — С. 73-83.
125. Обобщенные выводы международного семинара «Профессиональная ассоциация адвокатов в демократическом обществе» // Закон и бизнес. — 1997. — 8 янв. — С. 2.
126. Одобрен проект федерального закона «Об адвокатуре Российской Федерации» // Рос. юстиция. — 1995. — № 2. — С. 2-3.
127. Павлуник І. Особливості участі адвоката у цивільному процесі // Право України. — 1999. — № 9. — С. 62-65.
128. Панасюк О. Актуальні проблеми надання правової допомоги і роль адвокатури в Україні // Адвокат. — 2002. — № 4 — 5. — С. 5-7.
129. Панченко О. Профсоюзная адвокатура. Эксперимент удался // Закон и бизнес. — 1997. — 19 февр. — С. 6.
130. Петрив М. Статус адвоката по германскому законодательству // Юрид. практика. — 1996. — № 3 (февр.). — С. 1.
131. Петрусенко И. Налогообложение доходов, выплачиваемых адвокатам юридическими лицами по заключенным соглашениям о предоставлении юридической помощи // Вестн. налог. службы Украины. — 2001. — № 6. — С. 53.
132. Пиджаренко А. Професия адвоката во Франции // Юрид. практика. — 1998. – 1-15 дек. — С. 12.
133. Правила етики і дисциплінарна практика асоціацій адвокатів: Контроль за якістю правової допомоги: [Країни Європи] // Адвокат. — 1999. — № 3. — С. 55-57.
134. Проблеми адвокатури і шляхи їх вирішення // Адвокат. — 1996. — № 1. — С. 62-64.
135. Професійна організація адвокатів очима експертів Ради Європи: [Міжнар. семінар «Профес. асоц. адвокатів у демокр. сусп-ві»] // Юрид. вісн. України. — 1996. -12-18 груд. — С. 2.
136. Рада Європи Рекомендації: Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків (прийняті Комітетом Міністрів Ради Європи 25 жовтня 2000р. на 72-й зустрічі заступників міністрів) Страсбург, 6 листопада 2000р.: [Експертна нарада зібралися експерти Ради Європи в галузі адвокатури] // Адвокат. — 2001. — №1-2. — С.29-43.
137. Резник Г. Закон об адвокатуре как жертва конфликта интересов // Рос. юстиция. — 1998. — № 3. С. 22-25.
138. Резник Г.М. Адвокатура и государство // Адвокат. — 2002. — № 4-5. — С.13-15.
139. Резолюция Совета Международной ассоциации адвокатов (IBA), принятая в Мадриде 1 июня 1996 года по вопросу оказания юридической помощи // Адвокат. — 1997. — № 3. — С. 102.
140. Розенберг М. Подготовка контрактов в американских адвокатских фирмах // Сов. юстиция. — 1991. — № 19. — С. 10.
141. Руденко А., Шипка А., Маньота О. Адвокат — спутник от рождения до смерти: [Роль и место адвокатуры в общ-ве] // Служба безопасности. — 1998. — № 9. — С. 14-16.
142. Савельева Л. Кому он нужен, слабый адвокат?: [Создан Всерос. федер. союз адвокатов] // Рос. газета. — 1994. — 17 сент. — С. 2.
143. Савицкий В. Престиж адвокатской профессии: [Рос. Федерация] // Рос. адвокат. — 1997. — № 2. С. 5-7.
144. Сафулько С. Правила адвокатської етики: Балансування між інтересами клієнта і суспільства // Закон і бізнес. — 1999. — 13 січ. — С. 12.
145. Сафулько С.В. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури: її роль і місце в системі адвокатури України // Адвокат. — 1997. — № 2. — С. 89-91.
146. Святоцький О. Адвокатура в Японії // Право України. — 1995. — № 9-10. — С. 57-58.
147. Семена Н. Адвокатура как повивальная бабка демократии …: [О крым. коллегии адвокатов] // Зеркало недели. — 1998. — 28 марта -3 апр. — С. 6.
148. Сергеев В. Юридическое заключение в практике адвоката // Рос. юстиция. — 1998. — № 4. — С. 46-47.
149. Соколенко В. Конституційна незахищеність адвокатів України — перешкода на шляху до демократії // Адвокат. — 1996. — № 3. — С. 42-43.
150. Стасюк Р. Роль адвоката у захисті прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб у суді // Юридична Україна. — 2003. — № 1. — С. 79-82.
151. Сторінки історії адвокатури України: Союз українських адвокатів у Львові // Адвокат. — 2002. — № 4 — 5. — С.98 — 106.
152. Сторінки історії адвокатури: [За рукописами спогадів відомого київського адвоката П.Г.Цельтнера (1900 — 1980) ] // Адвокат. — 2002. — № 1. — С.48 — 49.
153. Сторінки історії адвокатури: Спогади відомого київського адвоката П.Г.Цельтнера (1900 — 1980) друкуються вперше за його рукописами, датованими 1958 — 1959 рр. // Адвокат. — 2002. — № 2 — 3. — С.58 — 60.
154. Сухарев И. Быть ли в России профессиональной адвокатуре? // Рос юстиция. — 1995. — № 3. С. 40-41.
155. Сухарев И. О Правилах профессиональной этики адвоката // Юрист. — 1997. — № 10. — С. 12-13.
156. Схеми безоплатної правової допомоги в країнах Європи // Адвокат. — 1999. — № 3. — С. 54.
157. Титов К. Власть и адвокатура: [Рос. Федерация] // Рос. адвокат. — 1996. — № 5. — С. 2-3.
158. Томсинов В. Из истории адвокатуры в России: эпоха становления // Законодательство. — 1999. № 6. — С. 89-91.
159. Торопчина-Агалакова С. Адвокатура Украины: опыт и проблемы // Адвокат. — 1997. — № 8. С. 78-81.
160. Узагальнені висновки міжнародного семінару «Професійна етика адвоката»// Адвокат. — 1997. — № 2. — С. 102-103.
161. Узагальні висновки міжнародного семінару «Професійна асоціація адвокатів у демократичному суспільстві»// Адвокат. — 1996. — № 3. — С. 77.
162. Участь Спілки адвокатів у законотворчому процесі — підсумки і плани // Адвокат. — 1996. — № 1. — С. 101-110.
163. Феофанов Ю. Адвокат: и работа, и служение: [Рос. Федерация] // Рос. адвокат. — 1996. — № 2. — С. 2-4.
164. Филимонов Ю. Региональное законодательство об адвокатуре // Рос. юстиция. — 1998. — № 4. С. 37-39.
165. Фудлер Д. Адвокат в судебном процессе США // Рос. юстиция. — 1995. — № 8. — С. 60-61.
166. Хотенець П. В. Правовий стан адвоката-захисника в кримінальному процесі // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. — Х., 2000. — Вип.43. — С. 198-203.
167. Хотинская О. Этика деятельности адвоката в исполнительном производстве // Юрид. практика. — 2003. — 4 февр. — С.6. — (Индивидуальная практика)
168. Чабан С. Участь адвоката у виконавчому провадженні // Право України. — 2001. — 11. — С.84 — 85. — (Адвокатська практика)
169. Чепурко В. Бесплатный адвокат — второй прокурор? // Независимость. — 1998. — 28 февр. С. 2-3.
170. Черкасова Н. Откуда есть пошла…: К 130-летию отечеств. адвокатуры // Рос. адвокат. — 1996. — № 1. — С. 6-7.
171. Чимний Р. Кодекс адвокатської етики — гарант належного правозахисту // Адвокат. — 1997. — № 2. — С. 97-101.
172. Чібісов О.М. Чи потрібна нам міцна адвокатура? // Адвокат. — 1997. — № 4. — С. 82-85.
173. Чрезвычайный съезд адвокатов России:[ Февр. 1997 г., Москва] // Адвокат. — 1997. — № 3. С. 103.
174. Перспективи реформування адвокатури. Чого хочуть адвокати (про обговорення проекту закону „Про адвокатуру” // Адвокат. – 2005. — №3. – С.30-42
175. Зейкан Я.П. Захист прав і інтересів в арбітражному суді. – К, 2001.
176. Кравчук В. Тактика цивільного процесу: робота з судом// Підприємництво, господарство і право. – 2002 — №10
177. Яновская А. Адвокат и гражданский процесс: наболевшее// Юридическая практика. – 2000 — №29
 
 
Додаток А

Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x