Грохольський В.Л

233

 
Лекція обговорена та схвалена на засіданні кафедри
«___» __________ 2012 р.
 
Протокол №
 
Одеса 2012
План:
1. Завдання та система навчальної дисципліни «Адвокатура України».
2. Поняття, принципи й організаційні форми діяльності адвокатури.
3. Види адвокатської діяльності.
4. .Правовий статус адвоката.
 
Навчальна мета лекції: засвоєння основних понять “адвокат”, “захисник”, “представник сторони або третьої особи”, “принципи діяльності адвокатури України”, “стандарти професійної діяльності адвокатури”, “підготовка адвоката к прийняттю доручення”, “перевірка конституційності нормативно-правових актів та їх дії” “оцінка судової перспективи справи”, “дослідження адвокатом доказів”, та інше .
Виховна мета лекції: вміння застосовувати національне та міжнародне законодавства, що регламентує діяльність адвокатури, визначає завдання, повноваження, принципи діяльності, вимоги які ставляться до адвокатів.
Розвивальна мета лекції: правильно тлумачити і застосовувати норми чинного законодавства України, міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих Україною, наукову літературу, щодо різноманітних видів діяльності адвокатури.
Ключові слова: адвокат, адвокатура, захисник, представник, правочин, право.
ВступУ ст. 59 Конституції України законодавець визначив найважливішу соціальну функцію адвокатури – забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах. Роль єдиного незалежного професійного правозахисного інституту, який покликаний захищати права та свободи, представляти законні інтереси особи в державних владних структурах на закріплених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму та конфіденційності, реалізується адвокатурою в складній системі правовідносин. Адвокат при здійсненні своєї професійної діяльності виступає носієм обов’язків, іноді суперечливих, по відношенню до:- клієнтів;- судів та інших державних органів;- адвокатури в цілому та окремих адвокатів;- суспільства в цілому.Надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідування високим етичним стандартам поведінки; водночас специфіка, комплексний характер обов’язків адвокатури, обумовлюють необхідність збалансування служіння адвоката інтересам окремого клієнта з інтересами суспільства в цілому, дотриманням принципів законності і верховенства права.Успішне досягнення мети саморегуляції професійної поведінки адвокатів на такому високому рівні, який передбачає врахування складного співвідношення різнопланових обов’язків адвоката, їх пріоритетів та конкретного втілення в ситуаціях, коли такі обов’язки вступають в суперечність один з одним, а також пошук шляхів їх вирішення, що оптимально відповідає покликанню і статусу адвокатури, диктує необхідність встановлення правил професійної адвокатської етики, які мають стати путівником адвоката в обранні належних варіантів професійної поведінки.Вироблення адвокатурою і дотримання адвокатами особливих деонтологічних вимог і правил розглядається світовою адвокатською спільнотою як необхідна передумова повноцінного функціонування адвокатури, виконання нею її важливої соціальної ролі в демократичному, правовому суспільстві.Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає дотримання Правил адвокатської етики як одного з основних зобов’язань адвоката, які він бере на себе, складаючи Присягу адвоката України. 1. Завдання та система навчальної дисципліни «Адвокатура України».

Смотрите также:
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии