Методичні вказівки до теми 5

195

Вчення про причини та умови злочинності у вітчизняній і зарубіжній юридичній літературі не має єдиного тлумачення. Це пояснюється тим, що ця галузь юридичних досліджень відзначається особливою складністю, різноплановістю позицій вітчизняних і зарубіжних авторів, що призводить до наявності в підручниках з кримінології діаметрально протилежних концепцій причин та умов злочинності у нашому суспільстві.
Кримінологія приділяє багато уваги категорії причинності. Це зумовлюється тим, що злочинність і її причинність є основними елементами предмету науки кримінології. Проблема причинності має велике методологічне значення, визначає суть і зміст кримінології. Від її вирішення залежить розуміння соціально-правової природи злочинності, соціально-ідеологічної суті особи злочинця, розробка попереджуючих заходів, а також визначення інших кримінологічних проблем. Як складне явище злочинність є наслідком дії багатьох обставин, факторів і причин. З цією проблемою пов’язано саме виникнення кримінології як науки.
У кримінологічній літературі класифікація причин та умов злочинності здійснюється за декількома критеріями: за природою, за рівнем функціонування; за змістом і способом дії; за джерелами.
Зазначимо, причинне пояснення соціальне негативних явищ передбачає багаторівневий підхід. Стосовно до злочинності такими рівнями виступають: суспільство, соціальна група, індивід. Відповідно і наукове обґрунтування ділиться на філософський, соціологічний і психологічний рівні.
На філософському рівні формується загальна концепція причин та умов, що породжують соціальні відхилення у суспільстві. Соціологічний рівень дослідження причин злочинів передбачає вивчення більш конкретних зв’язків і відносин, які існують у сучасному суспільстві. В них проявляються загальні закономірності історичного розвитку і притаманні їм протиріччя, на які впливають існуючі перешкоди та недоліки. На психологічному рівні створюється той морально-психологічний стрижень, на якому ґрунтується або правомірна, або злочинна поведінка. Причина і наслідок поєднані між собою об’єктивним і закономірним зв’язком. Але характер цього зв’язку може бути різним. Він визначається як природою самих явищ, так і особливостями об’єктивних законів, що діють у цій області життя.

Практичне заняття № 1 – 2 години
 
Завдання 1.
Проранжуйте за значимістю нижче перераховані фактори злочинності й аргументуйте свою позицію:
1) відступ від норм соціальної справедливості в різних сферах громадського життя;
2) загострення міжнаціональних відносин;
3) негативний вплив «масової культури» через засоби масової інформації;

4) зміни кримінального законодавства і правозастосовчої практики;
5) посилення міграційних процесів;
6) зміна статево-вікового складу населення;
7) зміна форм і відносин власності;
8) знецінювання грошових нагромаджень населення, інфляція;
9) ефективність правоохоронної діяльності, що виявляється в показниках злочинів, що розкриваються;
10) зміна рівня споживання алкоголю;
11) ріст психологічних навантажень, конфліктних і стресових ситуацій;
12) ослаблення сімейних зв’язків, ріст числа розводів;
13) посилення соціальної й іншої нерівності між людьми;
15) розширення міждержавних зв’язків, ділових і туристських контактів;
16) зміна структури і характеру виробництва в місті, масове безробіття, нестача кваліфікованих працівників.
 
Завдання 2.
Визначите, які з перерахованих у завданні 1 обставин мають об’єктивний, суб’єктивний чи об’єктивно-суб’єктивний характер.
 
Завдання 3.
Поясніть, яким чином обставини, що перераховані в завданні 1, впливають на злочинність у цілому, на окремі її структурні частини і здійснення конкретних злочинів.
 
Завдання 4.
Наведіть приклади причин за рівнем функціонування, змістом, сутністю, природою, за джерелом виникнення, а також за часовою та просторовою належністю.
 
Завдання 5.
Які фактори відіграють вирішальну роль в тенденції зростання злочинності в Україні на сучасному етапі?
 
Завдання 6.
Що є первинним причини чи умови? Поясність та обґрунтуйте свою точку зору з наведенням відповідних прикладів (ситуацій).
літературА ДО ТЕМИ 5:
14. Алегин А.П. Причина преступности в сфере производства и оборота алкогольной продукции ( социально-экономический аспект)// Российский следователь.- 2005.- №4.- С.34-36.

15. Андриенко Ю.В. Факторы роста преступности в России: региональный подход //. Российская Экономическая Школа. Препринт. — Москва, 2001.
16. Бондарєв В.В. Насильство серед військовослужбовців (поняття, характеристика, причини та профілактика): Монографія.- Київ, 2002.- 271с.
17. Закалюк, А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. / А. П. Закалюк. — К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — кн. 1 : Теоретичні засади та їсторія української науки. — 2007. — 424 с.; кн. 3 : «Практична кримінологія». — 2008. — 320 с.
18. Корупція в Україні 2004 рік: Аналіз природи та причин проблеми (підсумковий звіт).- К.: День Печати, 2004.- 88с.
19. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій у 2-х кн. Особлива частина. /Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Джужа О.М. та ін.; Під заг. ред. Джужи О.М.; НАВСУ. – К., 2000.
20. Кримінологія: Навч.-методичний посібник/ НАВСУ; О.М.Джужа, Є.М.Моісеев, В.В.Василевич та ін.- Київ: Атіка, 2003.- 399с
21. Лунеев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // Государство и право. – 2004. – № 1. – С.6.
22. Малышев В.С. Анатомия зла. Эволюция негативных социальных явлений: причины, условия, прогнозы: Монография.- Донецк: Юрпресс, 2001.- 431с.
23. Перевищення влади та службових повноважень працівниками органів внутрішніх справ: аналіз причин та рекомендації щодо їх усунення: Посібник/ МВС України. НАВСУ; В.Д.Сущенко, О.А.Лупало, І.Б.Шкутько, К.О.Забудський, В.М.Співак, В.О.Останін, О.В.Шаповалов.- К.: НАВСУ, 2005.- 94с.
24. Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. Вип. 8(2004) / АПрН України. Ін-т вивчення проблем злочинності.-Х.: Право, 2004.-239 с.
25. Преступность: опыт координации противодействия: Монография/ Межвед. ком. по борьбе с преступн., коррупцией и наркоман. при СБ Республики Беларусь. Акад. МВД Республики Беларусь; И.И.Басецкий, И.В.Капелько, Ю.Л.Сиваков.- Минск, 2001.- 827с.
26. Тарарухін С.А. Вибрані твори. Ч.2. Кримінологія. Соціально-психологічні причини злочинів/ МВС України. НАВСУ.- К., 2004.- 99с.
 
Тема 6. Основи кримінологічного прогнозування злочинності
 
Семінарське заняття 2 години
 

Смотрите также:
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии