Організаційні форми та види діяльності адвокатів за українським законодавством

609

Організаційні форми та види діяльності представників та адвокатів
Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об’єднува­тися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об’єднання, які діють відповід­но до цього Закону та статутів адвокатських об’єднань.
Реєстрація адвокатських об’єднань провадиться у Міні­стерстві юстиції України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Адвокатські об’єднання письмово пові­домляють місцевим органам влади про свою реєстрацію, а адвокати — про одержання свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю.
Порядок утворення, діяльності, реорганізації та лікві­дації адвокатських об’єднань, структура, штати, функції, порядок витрачання коштів, права та обов’язки керівних ор­ганів, порядок їх обрання та інші питання, що стосуються їх діяльності, регулюються статутом відповідного об’єднання.
Адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та інші адво­катські об’єднання є юридичними особами. Адвокати та ад­вокатські об’єднання відкривають поточні та вкладні (депо­зитні) рахунки в банках на території України, а у встановле­ному чинним законодавством порядку — і в іноземних бан­ках, мають печатку і штамп зі своїм найменуванням.
Заняття адвокатською діяльністю індивідуально — організаційна форма адвокатської діяльності, за якої адво­кат здійснює свою діяльність без створення юридичної осо­би. Адвокат інформує місцевий орган влади про одержан­ня свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльні­стю. Він реєструється у податкових органах, стає на облік у Пенсійному фонді, сплачує відповідні податки, обов’язкові платежі, відкриває рахунок у встановленому порядку, має свою печатку.
Адвокатське бюро — організаційна форма адвокат­ської діяльності, за якої адвокат діє один зі створенням юри­дичної особи. Адвокат, який створив бюро, має право най­мати технічних та інших (крім адвокатів) працівників і ко­ристуватися іншими правами юридичної особи. Адвокат­ське бюро має свій статут.
Адвокатське об’єднання — організаційна форма адво­катської діяльності, за якої адвокат для здійснення адво­катської діяльності об’єднується з іншими адвокатами. Пе­релік видів адвокатських об’єднань, наведений у законодавстві України, не є вичерпним. Адвокатські об’єднання не займаються підприємницькою діяльністю, не надають послуги, не виконують роботи, а забезпечують право на захист та надають правову допомогу. Адвокатські об’єднання є юридичними особами, мають свій статут.
Адвокатські об’єднання діють на засадах добровіль­ності, самоврядування, колегіальності та гласності.

Добровільність означає, що адвоката не можна приму­сити стати членом будь-якого адвокатського об’єднання, так само як ніхто не може утримати його від виходу з будь-якого адвокатського об’єднання за його власним бажан­ням. Адвокат може вільно обирати, з ким зі своїх колег об’єднуватись і чи об’єднуватися взагалі.
Самоврядування адвокатського об’єднання означає, що останнє створюється з ініціативи адвокатів, і вони вільно виявляють бажання утворити таке об’єднання, аби здій­снювати свою професійну діяльність та брати участь у ке­руванні власними справами. Адвокати на власний розсуд обирають керівні органи, які їм підзвітні, визначають їх права й обов’язки, самі встановлюють порядок діяльності адвокатського об’єднання, структуру, штати, порядок ви­трачання коштів і вирішують інші питання функціонування адвокатського об’єднання.
Під колегіальністю розуміється такий набір правил ме­неджменту, який обумовлює прийняття важливих рішень групою осіб, кожна з яких несе персональну відповідаль­ність лише за свою сферу діяльності. Таким чином, «керів­ник» адвокатського об’єднання насправді є «першим серед рівних» собі колег і виконує суто господарські та розпоряд­чі функції, не впливаючи на професійну діяльність решти членів адвокатського об’єднання[1].
Принцип гласності означає, що всі дії і рішення адво­катськими об’єднаннями приймаються відкрито і гласно.
Згідно Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність » визначає такі види адвокатської діяльності:
• адвокати дають консультації та роз’яснення з юридич­них питань, усні і письмові довідки щодо законодавства;

• складають заяви, скарги та інші документи правового характеру;
• посвідчують копії документів у справах, які вони ведуть;
• здійснюють представництво в суді, інших державних органах, перед громадянами та юридичними особами;
• надають юридичну допомогу підприємствам, устано­вам, організаціям;
• здійснюють правове забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб;
• виконують свої обов’язки відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та досудового слідства.
Адвокат може надавати й інші види юридичної допомо­ги, передбачені законодавством.
Адвокати та адвокатські об’єднання можуть створювати регіональні, загальнодержавні й міжнародні спілки та асо­ціації.
Спілки та асоціації адвокатів представляють інтереси адвокатів у державних органах і об’єднаннях громадян, за­хищають соціальні та професійні права адвокатів, здійс­нюють методичну і видавничу роботу, сприяють підвищен­ню професійного рівня адвокатів, можуть створювати спе­ціальні фонди та діють відповідно до своїх статутів.
Міністерство юстиції України:
• забезпечує необхідне фінансування оплати праці адво­катів за рахунок держави у разі участі адвоката у кримі­нальній справі за призначенням та у разі звільнення гро­мадян від оплати юридичної допомоги;
• узагальнює адміністративні дані про адвокатську діяль­ність;
• сприяє проведенню заходів щодо підвищення про­фесійного рівня адвокатів.
Місцеві органи державного управління у межах своєї компетенції сприяють адвокатам та адвокатським об’єднан­ням у вирішенні соціальних питань, надають їм в оренду придатні для роботи приміщення, встановлюють пільги що­до орендної плати за використання приміщень тощо.

Смотрите также:
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии