Тема 5. Кримінологічний аналіз детермінант злочинності

363

Поняття кримінологічної детермінації. Аналіз причинно-наслідкового зв’язку, закони його розвитку. Класифікація детермінант злочинності за декількома критеріями: за природою, за рівнем функціонування; за змістом і способом дії; за джерелами.
Кримінологічний аналіз впливу різних соціальних, демографічних, економічних та інших факторів на злочинність та її динаміку. Аналіз орієнтовної загальної моделі детермінант, що здійснюють вплив на злочинність у певному регіоні:
1. Економічні детермінанти: виробництво та реалізація промислової та сільськогосподарської продукції; обсяг обороту роздрібної торгівлі; питома вага прибуткових підприємств; рівень інвестицій; параметри неформального, в тому числі підпільного, сектора економіки;
2. Соціальні детермінанти: стан місцевого бюджету; матеріальна забезпеченість населення; структура населення за рівнем реальних доходів та характер її динаміки, ступінь поляризації населення за рівнем реальних доходів;рівень заробітної плати та пенсій, в тому числі по групах населення, та своєчасність їх виплати; рівень зареєстрованого та фактичного безробіття; розвиток соціальної сфери
3. Демографічні детермінанти: чисельність населення в цілому, за статевими, віковими групами та характер динаміки цих показників; рівень народжуваності та смертності; стан утворення сімей та ступінь їх стабільності; рівень внутрішньої та зовнішньої, в тому числі незаконної, міграції.
4. Детермінанти, що характеризують стан здоров’я населення: рівень та структура загальної захворюваності населення; ступінь алкоголізації, наркотизації та розповсюдження серед населення психічних захворювань та їхній характер.
5. Політичні детермінанти: рівень політичної єдності в суспільстві, дотримання правових, цивілізованих форм вирішення політичних конфліктів; рівень авторитету органів державної влади; ступінь розповсюдження корупції; ступінь ефективності системи державного управління та контролю за соціально-економічними процесами; рівень громадської дисципліни; рівень соціально-політичної напруженості; факти нападів на військовослужбовців та охоронювані об’єкти з метою захоплення зброї; ступінь суспільної солідарності; рівень готовності населення до сприяння діяльності судів та правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю; культурний рівень суспільства, структура культурних орієнтацій населення.
6. Правові детермінанти: суттєві суперечності, неузгодженості та прогалини у нормативно-правовій базі господарської діяльності та оподаткування; застарілість та невідповідність сучасній соціально-економічній та криміногенній ситуації законодавства; відсутність належної нормативно-правової бази здійснення загальної та індивідуальної профілактики злочинів.

Кримінологічний аналіз детермінант, що властиві всій злочинності, її видах, окремому злочину. Класифікація детермінант: об’єктивні і суб’єктивні, зовнішні і внутрішні, головні і другорядні, корінні і некорінні детермінанти злочинності.
Література:
1. Алегин А.П. Причина преступности в сфере производства и оборота алкогольной продукции ( социально-экономический аспект)// Российский следователь.- 2005.- №4.- С.34-36.
2. Андриенко Ю.В. Факторы роста преступности в России: региональный подход //. Российская Экономическая Школа. Препринт. — Москва, 2001.
3. Бондарєв В.В. Насильство серед військовослужбовців (поняття, характеристика, причини та профілактика): Монографія.- Київ, 2002.- 271с.
4. Закалюк, А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. / А. П. Закалюк. — К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — кн. 1 : Теоретичні засади та їсторія української науки. — 2007. — 424 с.; кн. 3 : «Практична кримінологія». — 2008. — 320 с.
5. Корупція в Україні 2004 рік: Аналіз природи та причин проблеми (підсумковий звіт).- К.: День Печати, 2004.- 88с.
6. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій у 2-х кн. Особлива частина. /Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Джужа О.М. та ін.; Під заг. ред. Джужи О.М.; НАВСУ. – К., 2000.
7. Кримінологія: Навч.-методичний посібник/ НАВСУ; О.М.Джужа, Є.М.Моісеев, В.В.Василевич та ін.- Київ: Атіка, 2003.- 399с
8. Лунеев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // Государство и право. – 2004. – № 1. – С.6.

9. Малышев В.С. Анатомия зла. Эволюция негативных социальных явлений: причины, условия, прогнозы: Монография.- Донецк: Юрпресс, 2001.- 431с.
10. Перевищення влади та службових повноважень працівниками органів внутрішніх справ: аналіз причин та рекомендації щодо їх усунення: Посібник/ МВС України. НАВСУ; В.Д.Сущенко, О.А.Лупало, І.Б.Шкутько, К.О.Забудський, В.М.Співак, В.О.Останін, О.В.Шаповалов.- К.: НАВСУ, 2005.- 94с.
11. Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. Вип. 8(2004) / АПрН України. Ін-т вивчення проблем злочинності.-Х.: Право, 2004.-239 с.
12. Преступность: опыт координации противодействия: Монография/ Межвед. ком. по борьбе с преступн., коррупцией и наркоман. при СБ Республики Беларусь. Акад. МВД Республики Беларусь; И.И.Басецкий, И.В.Капелько, Ю.Л.Сиваков.- Минск, 2001.- 827с.
13. Тарарухін С.А. Вибрані твори. Ч.2. Кримінологія. Соціально-психологічні причини злочинів/ МВС України. НАВСУ.- К., 2004.- 99с.

Смотрите также:
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии