ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Дана навчальна програма розроблена відповідно до Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань «право» (0304)

560

Дана навчальна програма розроблена відповідно до Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань «право» (0304) за спеціальністю «правознавство» (8.060101), за спеціальністю «правоохоронна діяльність» (8.061102), галузі знань «специфічні категорії» (1801) спеціальність «управління у сфері правопорядку» (8.18010002) схвалена на засіданні Вченої ради НАВС 29 березня 2011 р., протокол № 5.
Необхідною умовою ефективної протидії злочинності є систематичне здійснення її кримінологічного аналізу, який дозволяє: отримати повну, детальну та максимально достовірну за існуючих організаційних та матеріально-технічних умов інформацію щодо стану злочинності на певній території за певний період часу та дослідити територіальні відмінності; розповсюдженості злочинів окремих типів та видів (складів); характеристики осіб, які вчинили злочини; стану та тенденцій віктимізації; соціально-економічних явищ та процесів, що впливають (негативно або позитивно) на злочинність; розробити план та прогноз змін у стані, структурі та динаміці злочинності на певній території, що ймовірно можуть статися протягом визначеного періоду часу у майбутньому.
Здійснення аналізу та прогнозу злочинності є одним з головних напрямів реалізації функції МВС України щодо організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ (ОВС). Міністерство внутрішніх справ України відповідно до покладених на нього завдань п. 23 організовує інформаційно-аналітичну діяльність органів внутрішніх справ, формує довідково-інформаційні фонди, веде оперативно-пошукові та криміналістичні обліки, здійснює обробку персональних даних, у межах своїх повноважень складає статистичну інформацію, забезпечує режим доступу до інформації, надає інформаційні послуги. МВС України має право згідно з Положенням [1] п. 47) визначає основні напрями розвитку науки і освіти з питань діяльності МВС України, бере участь у проведенні відповідних наукових, науково-дослідних, кримінологічних і соціологічних досліджень, а також у розробленні за їх результатами науково-практичних пропозицій, методичних рекомендацій. Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Аналіз і прогноз злочинності» у навчальних планах підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» визначений вимогами зазначеного вище Навчального плану і становить не менше 108 академічних годин.
Для забезпечення належного рівня кримінологічного аналізу та прогнозу, отримання достовірних, повних та придатних для порівняння даних необхідно дотримуватися єдиних методичних принципів здійснення аналізу та прогнозу, використовувати стандартний набір методів збору, представлення та аналізу інформації.

Зазначена дисципліна має на меті навчання поряд зі стандартними методами аналізу та здійснення прогнозу злочинності більш глибоких аналітичних методів та процедур.
До предмету кримінологічного аналізу та прогнозу злочинності належать:
1) злочинність, її стан, рівень, структура, динаміка, територіальна розповсюдженість (географія);
2) характеристика окремих видів злочинів, виділених за певними кримінально-правовими та кримінологічними ознаками – родовим об’єктом посягання, характером злочинних дій, складом злочину, обставинами його вчинення (місце, час, спосіб тощо), формою вини, особливостями суб’єкту вчинення злочину (стать, вік, професія, наявність попереднього злочинного досвіду тощо);
3) особа злочинця – розподіл осіб, які вчинили злочини, за соціально-демографічними та кримінологічними ознаками (стать, вік, соціальний стан, сімейний стан, рівень освіти тощо);
4) аналіз стану і тенденцій віктимізації;
5) причини та умови (фактори) економічного, соціального, демографічного, політико-правового, соціально–психологічного характеру, що сприяють вчиненню злочинів;
6) прогноз та план злочинності в цілому та окремих видів злочинів.
Зміст основних ознак та показників, методи розрахунку останніх будуть розкриватися при викладенні дисципліни аналізу та прогнозу по кожній темі дисципліни.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Метавивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного аналізу і прогнозу злочинності з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також з обов’язковим дотриманням усіх вимог методології аналізу та прогнозу злочинності.

Мета курсу – вивчення методів кримінологічного аналізу та прогнозу злочинності, який являє собою дослідження процесів та явищ, що характеризують злочинність, або певним чином впливають на неї.
Викладання дисципліни «Аналіз та прогноз злочинності» передбачає загальну та спеціальну мету.
Основні професійні компетенції
Засвоївши програму навчальної дисципліни «Аналіз і прогноз злочинності» магістриза відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог аналізу та прогнозу злочинності та володіти такими основними професійними компетенціями з аналітичної діяльності:
у науково-дослідній діяльності:
— формування у магістрів науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан злочинності в Україні та світі;
— набуття навичок самостійного комплексного аналізу та прогнозу злочинності та розробка заходів запобігання.
в організаційно-управлінській діяльності:
— формування у магістрів теоретично і емпірично обґрунтованих уявлень про основні методи здійснення кримінологічного аналізу та прогнозу злочинності в Україні, причин та умов, котрі зумовлюють вчинення злочинів;
— аналіз стану та територіальних відмінностей злочинності та прогнозування криміногенної ситуації, що складається в Україні.
у педагогічній діяльності:
— забезпечення магістрам можливостей ознайомлення на лекціях з методикою аналізу та прогнозу злочинності в Україні;
— створення оптимальних організаційних та методичних умов для самостійного вивчення курсу;
— закріплення на семінарських заняттях знань про основні методи кримінологічного аналізу та прогнозу злочинності;
отримання на практичних заняттях навичок по опрацюванню даних правової статистики, а також документів первинного обліку з метою аналізу показників злочинності
у консультаційній діяльності:
— надання допомоги та консультації з практичних питань аналізу та прогнозу злочинності;
— готовність контролювати виконання вимог здійснення аналізу і прогнозу злочинності

Смотрите также:
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии