Завдання 5

0 354

Динаміка кількості зареєстрованих злочинів та осіб, що їх вчинили в Україні в 1972 — 2006 рр.
Завдання 4.
Завдання 3.
З’ясуйте динаміку злочинності в Україні, яка наведена в таблиці за період 1990-1998 років. Для розрахунків використати два методи: базисний та ланцюговий. Результати відобразити в табличному вигляді.
Роки
Число зареєстрованих злочинів

 Користуючись наведеними в таблиці даними, розрахуйте відносні показники порівняння між кількістю зареєстрованих злочинів та кількість виявлених осіб, що їх вчинили. Зробіть висновки, результати відобразити графічно. Роки
Кількість зареєстрованих злочинів
Загальна кількість виявлених осіб, що вчинили злочини

У регіоні А протягом року зареєстровано 40 умисних вбивств (разом із замахами), 82 умисних тяжких тілесних ушкодження та 15800 інших злочинів по лінії карного розшуку, що реєструються по лінії карного розшуку. В регіоні Б за той же час — відповідно 33 вбивств, 100 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 3200 інших злочинів по лінії карного розшуку.
Визначте найбільш високий рівень латентності злочинів (при умові, що регіон А і Б мають майже однаковий соціально-економічний розвиток)? Зробіть розрахунки.
 
літературА ДО ТЕМИ 2:
 
1. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. / А. П. Закалюк − К. : Вид. Дім “Ін Юре”, 2007. – Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. − 424 с.
2. Кримінологія: Підручник для студ. вищ. навч. Зал. / О.М. Джужа, Я.Ю. Кондратьєв, О.Г. Кулик, П.П. Михайленко та ін.; За заг. ред. О.М. Джужі. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
3. Методика анализа преступности [Текст] : метод. пособие / А.И. Долгова, С.В. Тюрин, В.А. Серебрякова и др. – М.: ВИПП, 1986. – 118 с.
4. Методика кримінологічного аналізу злочинності в Україні / за заг. ред. О. М. Джужі. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006. – 190 с.

5. Лунеев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // Государство и право. – 2004. – № 1. – С. 6.
6. Статистичний щорічник України за 2009 рік. – К., 2010. – С. 393.
7. Федоренко Д. В. Геокриміногенна обстановка в особливо великому промисловому місті (на основі статистичних даних по місту Донецьку): Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12. 00.08 / Університет внутрішніх справ МВС України. – Х., 2000.
8. Поліщук Г.С., Шерман М.І., Проценко М.В. Використання MS Excel для опрацювання правових даних: Навчально-методичний посібник. – Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2007. – 92 с.
9. Поліщук Г.С. Територіальні відмінності екологічної злочинності в Україні // Матеріали науково-практичної конференції Академії муніципального управління 4-5 квітня 2008 р. – Київ, 2008. — С. 265-269.
10. Поліщук Г.С. Статистичний аналіз даних щодо застосування кримінально-правових норм у сфері охорони довкілля // Правова інформатика. — № 3 (19) / 2008. — С. 75-80.
11. Поліщук Г.С. Статистичний аналіз стану судимості за злочини проти довкілля // Журнал міжнародної юридичної організації «Екологія. Право. Людина». — № 41-42’2008. – С. 32-40.
12. Правова статистика: Навчальний посібник / Пихтін М.П., Поліщук Г.С., Шерман М.І., Крючек С.В., Біла Ю.В.; за заг. ред. Пихтіна М.П. — Х.: Харків юридичний, 2010. — 372 с.
 

Дополнительные материалы:
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии